Fundusz Sołecki Skarbiszów 2015

Na rok 2015,  dla sołectwa Skarbiszów, została przyznana kwota w wysokości 13 893,56zł.***

Zaplanowane przedsięwzięcia:

1. Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Skarbiszowie 

2. Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w Skarbiszowie

3. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich

4. Zagospodarowanie placu zabaw w Skarbiszowie


 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 18-02-2015 11:28
Przewiń do góry