Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 19 lutego 2015 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dąbrowa za 2014 rok.
 4. Ramowy plan pracy Rady Gminy Dąbrowa na 2015 rok.
 5. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy na rok 2015,
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy na rok 2015,
 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy na rok 2015,
 8. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Promocji i Współpracy z Gminami Partnerskimi Rady Gminy na rok 2015,
 9. Skarga na Wójta Gminy Dąbrowa,
 10. Zmiana uchwały Nr XLII/325/14 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 09 października 2014r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2015,
 11. Uchwalenie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
 12. Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 13. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości (Karczów),
 14. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości (Siedliska),
 15. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy (Narok),
 16. Przyjęcie środków z Funduszu spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013),
 17. Zmiana uchwały Nr XIII/73/07 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
 18. Zmiana uchwały Nr XXIII/152/08 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji w Dąbrowie,
 19. Zmiana uchwały w sprawie inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 20. Zmiana uchwały w sprawie inkasa podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 21. Określenie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia tych kryteriów
 22. Interpelacje radnych.
 23. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz  odpowiedziach na nie.
 24. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 13-02-2015 09:08
Przewiń do góry