Konsultacje Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej

Wszystkich mieszkańców gminy Dąbrowa (oraz pozostałych gmin będących członkami Aglomeracji Opolskiej), zachęcamy do zapoznania się z projektem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej oraz zgłaszania uwag i opinii na temat dokumentu w toku prowadzonych konsultacji społecznych. 

Czym są zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)?

W okresie programowania funduszy unijnych przypadającym na lata 2014-2020 gminy, które postanowiły ze sobą współpracować w celu rozwiązywania wspólnych problemów, będą mogły skorzystać ze specjalnej puli środków w ramach regionalnych programów operacyjnych i realizować tzw. zintegrowane inwestycje terytorialne.

W powiecie opolskim taką współpracę nawiązało 21 gmin tworzących Aglomerację Opolską (w tym gmina Dąbrowa), a na realizację ZIT przeznaczono ponad 71 mln euro w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Środki te mogą być przeznaczone na działania dotyczące:

  • Ograniczenia niskiej emisji (budowa spójnego systemu dróg rowerowych, ułatwienia dla podróży multimodalnych, inwestycje sprzyjające zwiększeniu wykorzystywania transportu zbiorowego, budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego)
  • Zwiększenia efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Aglomeracji Opolskiej (termomodernizacja obiektów z wykorzystaniem OZE)
  • Ochrony dziedzictwa kulturowego w Aglomeracji Opolskiej
  • Wsparcia edukacji przedszkolnej
  • Wsparcia kształcenia ogólnego
  • Wsparcia kształcenia zawodowego

Warunkiem wykorzystania środków przeznaczonych na ZIT jest posiadanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która wskaże cele i kierunki dla planowanych do realizacji działań.

Zapisy Strategii stanowią wynik porozumienia pomiędzy wszystkimi partnerami Aglomeracji Opolskiej i są spójne z RPO WO 2014-2020.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać na załączonym formularzu w terminie do 20 lutego 2015 roku w formie elektronicznej (na adres: ) bez konieczności opatrywania bezpiecznym podpisem elektronicznym lub pocztą na adres Biura Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu).

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

Strategia ZIT: PDFStrategia ZIT Aglomeracji Opolskiej, projekt_wersja 4_LUTY_2015.pdf (3,75MB)
Diagnoza: PDFZałacznik nr 1 - syntetyczna diagnoza.pdf (7,57MB)
Formularz zgłaszania uwag: DOCFormularz zgłaszania uwag do Strategii ZIT AO.doc (35,00KB)

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 09-02-2015 18:14
Przewiń do góry