Rok 2013

 

2013 ROK

 • Hala Sportowa w Dąbrowie

Obiekt został oddany do użytku w listopadzie 2013 roku. Całkowita wartość inwestycji to 3 528 000 zł. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 1.065 mln przez Ministerstwo Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie programów wojewódzkich

Nowoczesny, funkcjonalny i interdyscyplinarny obiekt sportowy wybudowany przy ZS w Dąbrowie.
Obiekt o powierzchni  użytkowej 1274,97 m2, pomieści do 200 osób. Hala wraz z łącznikiem przystosowana do ćwiczeń gimnastycznych oraz gier (na przepisowej pełnowymiarowej powierzchni) piłki nożnej halowej (futsal), piłki ręcznej, siatkówki, koszykówki i tenisa, wyposażona dodatkowo w 4 kosze treningowe do koszykówki na ścianach bocznych i drabinki gimnastyczne. Na zapleczu hali łącznik z magazynem na sprzęt sportowy, zaplecze szatniowo-sanitarne, pomieszczenie trenera, pokój nauczycielski oraz salka kultury fizycznej.
Dane techniczne: hala posiada następujące gabaryty zewnętrzne: długość – 44,55 m, szerokość – 35,80 m, wysokość – 9,92 m od terenu do najwyższego elementu dachu. Powierzchnia użytkowa 1274,97 m2, pow. całkowita 1378,33 m2, pow. zabudowy 1219,12 m2, kubatura całości 8985,00 m3. Płyta boiska ma wymiary 20 m x 40 m.
Warunki użytkowania: w okresie od września do kwietnia kolejnego roku wynajem hali od poniedziałku do piątku kosztuje 80 zł brutto za 1 godzinę, w soboty i niedziele 70 zł. W miesiącach maj - czerwiec od poniedziałku do piątku 60 zł, w soboty i niedziele 50 zł. Powyższe ceny nie dotyczą mieszkańców Gminy Dąbrowa. Szczegółowy cennik przedstawiamy oddzielnie.

 

 


 • Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Koordynator projektu: Katarzyna Gołebiowska-Jarek

Projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej jest pierwszym wspólnym zadaniem realizowanym przez gminy Aglomeracji Opolskiej przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna.
Wniosek o przyznanie dotacji złożony został w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Wartość projektu oszacowano na 1,1 mln zł. Poziom dofinansowania zadania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny – stanowiący pozostałe 10% wartości wydatków kwalifikowanych – zostanie zapewniony przez wszystkich partnerów projektu.
Nadrzędnym celem projektu jest zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, prowadzący
do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Wszystkie działania podejmowane w ramach zadania realizować będą zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, która ukierunkowana jest na wykorzystanie potencjału obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, ponad podziałami administracyjnymi. Wymaga to przeprowadzenia przedsięwzięć w danym obszarze funkcjonalnym w sposób skoordynowany, zintegrowany i komplementarny, tak aby osiągnąć cele sformułowane dla całego obszaru – w tym przypadku Aglomeracji Opolskiej.
Realizacja projektu ma także przygotować gminy Aglomeracji do nowego okresu programowania Unii Europejskiej i ułatwić sięgnięcie po dotacje w latach 2014-2020.
W ramach projektu opracowany zostanie najważniejszy dokument strategiczny obszaru funkcjonalnego  - Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Wyznaczy on priorytety i cele rozwojowe Aglomeracji, wskaże jej mocne i słabe strony oraz zdefiniuje działania, które należy podjąć, aby wykorzystać atuty, jakimi dysponuje Aglomeracja.
Ponadto dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstaną dokumenty szczegółowo diagnozujące dwa niezwykle istotne dla AO obszary: gospodarkę i transport.
Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku odpowiedzieć ma między innymi na pytanie, jakie działania należy podjąć, by gospodarka Aglomeracji była konkurencyjna, nowoczesna i dynamicznie się rozwijała.  Istotną częścią Programu będzie dokładna diagnoza kondycji gospodarczej AO, posiadanych zasobów – zarówno w obszarze kapitału ludzkiego, jaki i infrastruktury, szkolnictwa, rynku pracy czy struktury podmiotów gospodarki narodowej. Dokument ma również ułatwić opracowanie spójnej oferty inwestycyjnej Aglomeracji Opolskiej.
Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej określi cele strategiczne rozwoju transportu w Aglomeracji Opolskiej. Tu również konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i diagnozy istniejącej sytuacji - zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Istotą Studium będzie określenie celów i wskazanie działań koniecznych do realizacji w celu zrównoważonego rozwoju systemu komunikacji Aglomeracji Opolskiej. Poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej AO, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej i logistycznej oraz komunikacji zbiorowej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej AO i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Ostatnim komponentem projektu będą dokumenty dotyczące budowy optycznej sieci teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej: koncepcja programowo – przestrzenna, wytyczne techniczne i prawne dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz częściowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W projekcie uwzględniono również działania promocyjno – informacyjne.

logo ue.jpeg

POMOC_TECHNICZNA.jpeg

 

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Numer umowy

DPT/BDG-II/POPT/109/13

Całkowita wartość projektu

1.100.000,00 zł

Wysokość dotacji

990.000,00 zł

Wysokość wkładu własnego

110.000,00 zł

Okres realizacji

czerwiec 2013 r. – wrzesień 2014 r.

Lider projektu

Miasto Opole

Partnerzy

20 gmin Aglomeracji Opolskiej:

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

 

 

 • "Rowerem po szlaku Dąbrowskim"

Koordynator projektu: Katarzyna Gołebiowska-Jarek
Gmina Dąbrowa złożyła (18.09.2013) wniosek o dofinansowanie utworzenia ścieżek rowerowych pod nazwą „Rowerem po szlaku Dąbrowskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.
Zadanie ma na celu stworzenie przyjaznych warunków na terenie naszej gminy dla miłośników turystyki rowerowej, współpracę z Gminą Jesenik w zakresie przyłączenia się siecią szlaków przez Niemodlin, powiat nyski do Czech oraz promocję naszego regionu pod kątem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Najistotniejszym punktem w projekcie było pozyskanie partnera czeskiego do wspólnych działań w projekcie ponieważ ideą Euroregionu Pradziad jest zbliżanie i współpraca pomiędzy Polską i Czechami, zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty. Złożony projekt zakłada oznakowanie tras rowerowych z zamontowaniem małej architektury, postawienie ok. 15 tablic informacyjnych, stworzenie mapy interaktywnej (ścieżki wirtualnej) po szlaku Dąbrowskim, a w tym indywidualną koncepcję graficzną, zdjęcia, min. 100 panoram sferycznych, 5 zdjęć lotniczych i lektor w języku polskim. Obok tego, w ramach promocji zadanie zakłada opublikowanie przewodnika z mapą i wskazaniem precyzyjnych szlaków rowerowych po Gminie Dąbrowa oraz Gminy Jesenik, wydanie kieszonkowych map z opisem w dwóch językach oraz innych materiałów promocyjnych.
Wszystkie prace od momentu złożenia wniosku o dofinansowanie, kontakty z partnerem zagranicznym, poprzez realizację na każdym etapie, promocję szlaku, przewodniki, spacer wizrtualny, ulotki do pełnego rozliczenia objęła  Katarzyna Gołębiowska-Jarek. Zwieńczeniem było złożenie wniosku i otrzymanie wyróżnienia w konkursie "Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Opolskiego" 2015. 

 


 • Profil zaufania - platforma ePUAP

Dnia 10.09.2013r. złożony został wniosek do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji o dofinansowanie projektu w ramach działania 5.2.1 PO KL.  Konkurs ma na celu wspieranie JST  w zakresie wdrożenia standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą platformy ePUAP, w tym poprzez wdrożenie dziedzinowych systemów informatycznych, podniesienie kwalifikacji pracowników samorządowych w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych, działania informacyjne podnoszące stopień wykorzystania e-usług. Komisja oceny projektów rozpocznie pracę 21 października 2013r. Gmina Dąbrowa aplikowała przede wszystkim w zakresie modernizacji rozwiązań informatycznych poprzez uruchomienie punktu potwierdzenia profilu zaufanego i podniesienia świadomości wykorzystania usług publicznych świadczonych przez gminę. 

 


 

 • Radosna Szkoła w Naroku

W Naroku został oddany do użytku plac zabaw utwoerzony przy Publicznej Szkole Podstawowej w ramach rządowego programu w spierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokszałcących szkół muzycznych I stopnia "Radosna Szkoła". Wartość całej inwestycji to kwota 114 768,00 zł. Dofinansowanie w postaci dotacji celowej to 50% całkowitych kosztów tj. 57 384,00 zł. "Radosna Szkoła" to program, który szczegóły i warunki realizacji uregulowane jest rozporzadzeniem. Dokument dotyczy użytych kolorów, rodzaju urządzeń zabawowych, wielkości powierzchni, poradzju zastosowanej nawierzhni. W Naroku nawierzchnia wykonana jest z bezspoinowej masy tartanowej amortyzującej świetnie upadki. Poprzez zastosowanie bezpiecznej nawierzchni pod urządzeniami zabawowymi wzmacnia się bezpieczeństwo naszych dzieci na placu zabaw i minimalizuje ryzyko odniesienia większych obrażeń. Kolor pomarańczowy wyznacza strefę bezpieczeństwa, kolor niebieski to strefa komunikacji. Drzewo użyte do zestawów rekreacyjnych to trwałe drzewo modrzewiowe. jest drugi plac zabaw utworzony na terenie gminy w ramach programu Radosna Szkoła". 


narok_RS (1).jpeg

narok_RS (3).jpeg

 


 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej"

Koordynator projektu: Katarzyna Gołebiowska-Jarek

28 lutego 2013r. została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim o przyznanie pomocy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej". Planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni przy ul. Ceglanej w Sławicach. W drodze przetargu został wybrany wykonawca - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Insbud Sp. z o.o. w Opolu wg oferty cenowej na 3.916.698,84 zł. Dnia 24.06.2013r. ogłoszono Wykonawcę zadania.  Szczegóły na BIP.

 


 • "Budowa sali gimnastycznej w Dąbrowie"

Ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki , w ramach wojewódzkich wieloletnich programów rozwoju bazy sportowej - zwanych „inwestycjami terenowymi", uzyskano dofinansowanie na budowę sali gimnastycznej w Dąbrowie, w wysokości 1 064 800,00 zł. Sala przystosowana będzie do ćwiczeń gimnastycznych oraz gier zespołowych- na przepisowej pełnowymiarowej powierzchni - piłki ręcznej,siatkówki, koszykówki i tenisa.
Projekt w trakcie realizacji. Postęp prac wg. harmonogramu.

 


 

 • Boiska ORLIK W Chróścinie
  Kompleks Boisk został wybudowany w ramach rządowego programu ORLIK. Całość inwestycji wyniosła milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych (654 tyś. z programu rządowego, 12 tyś Urząd Marszałkowski i 684 tyś. Gmina Dąbrowa). W skład kompleksu wchodzi boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej, o wymiarach 30m x 62m, które służy do gry w piłkę nożną i wielu innych dyscyplin sportowo-rekreacyjnych, następnie  boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią (tartan) o wymiarach 20m x 30m do gry w koszykówkę, piłkę ręczną czy piłkę siatkową. Zaplecze stanowi budynek sanitarno-szatniowy o powierzchni ok. 60 m².Hasło przewodnie programu ORLIK 2012: Zdrowe i uśmiechnięte dzieci – Najważniejsze!!!

 


 • "Zakup i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia wraz z bramą na boisku LZS w miejscowości Żelazna"

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów " zakończono i rozliczono inwestycję w postaci zakupu i montażu piłko-chwytów oraz ogrodzenia wraz z bramą na boisku sportowym LZS Żelazna. (maj 2013r.).
Członkowie LZS Żelazna oraz mieszkańcy wsi nieodpłatnie uczestniczyli w pracach: przygotowanie terenu i montaż piłko-chwytwów, ogrodzenia i bramy.

ulotka.jpeg

 


 • Wydanie folderów opisujących gminę Dabrowa"

Z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów w miesiącu maju wydano publikację - foldery promujące Gminę Dąbrowa. Foldery opisują dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Gminy Dąbrowa. Odnajdziemy tu dzieje miejscowości, dorobek kulturalny, sportowy, plan, mapkę, a te informacje wskazują także na kierunki i perspektywy rozwoju gospodarczego, możliwości inwestycyjne, obsługę ruchu turystycznego. Publikacja zawiera też przewodnik teleadresowy i kalendarz wydarzeń. Zapraszamy do wersji elektronicznej poniżej...
 

okładka-folder.jpeg   ostatnia strona.jpeg

PDFokładka_folder_2013.pdf (532,39KB)

PDFfolder_blok_2013.pdf (2,01MB)

 

Zainteresowanych otrzymaniem publikacji prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - biuro podawcze.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-02-2015 10:14
Przewiń do góry