Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 2013 - 2014

 

UWAGA! Zmiana terminu płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i usługi dodatkowe

Urząd Gminy Dąbrowa informuje, że obowiązujące dotychczas miesięczne terminy płatności za odbiór odpadów komunalnych uległy zmianie. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i usługi dodatkowe za rok 2014 należy uiszczać w następujących terminach:
- do 15 marca za miesiąc styczeń, luty, marzec;
- do 15 czerwca za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec;
- do 15 września za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień;
- do 15 grudnia za miesiąc październik, listopad, grudzień.

Wysokość opłat w 2014 r. nie uległa zmianie. Osoby regulujące ww. należności dotychczas w terminach comiesięcznych, mogą nadal dokonywać wpłat w ten sposób – jednak tak, aby łączna suma opłat za trzy miesiące była uiszczona w odpowiednim terminie. Opłaty można uiszczać: przelewem bankowym, w kasie urzędu gminy lub u inkasentów, którzy będą prowadzić pobór jedynie raz na kwartał.

 

***********************************************************************************************************************************************************

 

HARMONOGRAM NA OKRES  STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2014

PDFHarmonogram_wywozu_odpadów_2014r.pdf (79,00KB)

 

***********************************************************************************************************************************************************

WIELKIE GABARYTY
Urząd Gminy w Dąbrowie przypomina, że na terenie gminy  odbędzie się we wrześniu zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu RTV i AGD i opon do samochodów osobowych (w ilości do 4 sztuk), pochodzących z gospodarstw domowych. Odpady należy wystawić bezpośrednio przed swoje posesje tak, aby nie utrudniały ruchu pojazdów i pieszych, najpóźniej w dniu wywozu do godziny 8.00.

Harmonogram zbiórki:
11 września 2013 r.
Mechnice, Chróścina, Prądy, Siedliska, Karczów, Wrzoski, Dąbrowa.
12 września 2013 r.
Sławice, Żelazna, Niewodniki, Narok, Skarbiszów, Ciepielowice, Nowa Jamka, Lipowa.

***********************************************************************************************************************************************************

INFORMACJA 
Informujemy, iż upłynął termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami i usługi dodatkowe świadczone przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych za miesiąc lipiec/2013.
Osoby, które zagubiły formularze wpłat z indywidualnym numerem rachunku bankowego, proszone są o kontakt z urzędem gminy, celem wygenerowania duplikatu dokumentu lub wpłacanie należności na konto dochodów gminy: nr 49 1130 1219 0026 3109 4920 0001.
 

***********************************************************************************************************************************************************

Płatności za odbiór odpadów
Każdy mieszkaniec gminy, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, otrzyma pisemną informację o przypisanym indywidualnym numerze rachunku bankowego wraz z blankietami dowodów wpłat, na który będzie dokonywał płatności.
Uwaga!  Pierwsza płatność będzie do 15 sierpnia br.  (za miesiąc lipiec). 
Każdą kolejną wpłatę należy uiszczać do 15 dnia kolejnego miesiąca.
W przypadku złożenia zamówienia na dodatkowe usługi świadczone przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, właściciel takiej nieruchomości otrzyma również drugi indywidualny numer rachunku.

Wpłaty można dokonywać w sposób:
1. przelewem bankowym (na wskazane indywidualne konto),
2. gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie
3. poprzez inkasenta.

 

Wykaz inkasentów:

Lp.

Obszar poboru inkasa

Inkasent

1.

Ciepielowice, Dąbrowa

Wiesława Zarwańska

2.

Chróścina

Magdalena Podsada

3.

Karczów

Józef Gerc

4.

Lipowa, Nowa Jamka

Mateusz Brosławski

5.

Mechnice

Teresa Kowolik

6.

Narok

Kazimierz Węgliński

7.

Niewodnik, Żelazna

Gertruda Ledwig

8.

Prądy

Andrzej Piotrowicz

9.

Siedliska

Czesław Grabarz

10.

Skarbiszów

 

11.

Sławice

Janusz  Warsitz

12.

Wrzoski

Piotr Fikus

 13.

Nowa Jamka Leonora Mazur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 1 lipca br  odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa będzie zajmowała się firma Remondis Opole Sp. z o.o. Umowa Gminy z Wykonawcą będzie obowiązywać do końca 2014 r.

Poniżej zamieszczamy nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych.

PDFHarmonogram wywozu odpadów lipiec-grudzień 2013.pdf (71,63KB)

***********************************************************************************************************************************************************

Szanowni mieszkańcy Gminy Dąbrowa

Z dniem 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja ta zakłada istotne zmiany w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, powstającymi w gospodarstwach domowych. Od dnia 1 lipca 2013 r. gmina przejmie zarządzanie nad odpadami komunalnymi i stanie się odpowiedzialna za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Obecnie właściciel nieruchomości, płaci wybranej przez siebie firmie, aby ta świadczyła usługę wywozu odpadów. Od dnia 1 lipca 2013 r., opłatę za gospodarowanie odpadami, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, będzie uiszczał na rzecz Gminy.

 W dniu 29 listopada 2012 r. oraz 21 marca 2013 r. Rada Gminy Dąbrowa przyjęła pakiet uchwał dotyczących nowych obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Dotyczą one przede wszystkim: metody, na podstawie której będzie naliczana opłata „śmieciowa”; stawek tych opłat; szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zamian za uiszczoną opłatę; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat; wzoru deklaracji, którą należy złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa, celem ustalenia wysokości opłaty dla danego gospodarstwa domowego oraz usług dodatkowych, które będzie świadczyła Gmina w związku z funkcjonowaniem systemu odpadowego.

***********************************************************************************************************************************************************

Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami, wysokość stawek, zakres świadczenia usługi w ramach opłaty

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza wybór jednej z czterech metod naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata może stanowić iloczyn stawki oraz liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość lub ilości zużytej wody z danej nieruchomości lub powierzchni lokalu mieszkalnego. Czwartą dopuszczalną metodą naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest zryczałtowana opłata od gospodarstwa domowegoRadni Rady Gminy Dąbrowa zdecydowali, iż na terenie naszej Gminy opłata naliczana będzie od gospodarstwa domowego, wg czterech kategorii/rodzajów gospodarstw domowych:

Rodzaj Gospodarstwa

Wysokość opłaty (w złotych)

Gromadzenie odpadów na nieruchomości

w sposób selektywny

Gromadzenie odpadów na nieruchomości

w sposób nieselektywny

1-osobowe

18

36

od 2 do 4 osób

26

52

od 5 do 7 osób

43

86

8-osobowe i większe

72

144

 

Ostateczna wysokość opłaty uzależniona jest od sposobu, w jaki właściciel nieruchomości, gromadzi odpady komunalne. Przez selektywne gromadzenie odpadów należy rozumieć gromadzenie odpadów w oddzielnych, specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach, workach z podziałem na następujące frakcje odpadów: makulatura + opakowania wielomateriałowe, szkło, tworzywa sztuczne + metale, odpady ulegające biodegradacji, odpady niebezpieczne, odpady wielkogabarytowe oraz odpady resztkowe (pozostałe odpady - zmieszane, które pozostają po wyselekcjonowaniu wcześniejszych rodzajów odpadu). W zakresie ww. frakcji odpadów nie wykazywano dotychczas obligatoryjnego obowiązku wyselekcjonowania odpadów ulegających biodegradacji, do których zaliczamy: obierki warzyw i owoców, resztki warzyw  i owoców, skorupki jajek, łupiny orzechów, resztki jedzenia natury roślinnej, fusy po kawie i herbacie wraz z papierowym filtrem, drobne odpady ogrodowe, resztki kwiatków doniczkowych i ciętych, ziemia doniczkowa, niesegregowany papier (chusteczki, serwetki), skoszona trawa, liście, gałęzie, trociny. Z dniem 1 lipca br. właściciel nieruchomości, aby płacić opłatę w wysokości przewidzianej dla nieruchomości, gdzie gromadzi się odpady w sposób selektywny, zobowiązany jest gromadzić odpady ulegające biodegradacji w przydomowym kompostowniku lub zlecić w urzędzie gminy wywóz tej frakcji odpadów (w pojemniku o litrażu 120, 240, 1100) za dodatkową opłatą (dotyczy zabudowy jednorodzinnej   i wielorodzinnej, gdzie nie ma wybranego przez właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólną nie prowadzi zarządca). Dla potwierdzenia posiadania przydomowego kompostownika, właściciel nieruchomości obowiązany jest załączyć odpowiednie oświadczenie podczas składania pierwszej deklaracji. Rozwiązanie kwestii odpadów ulegających biodegradacji ma związek z koniecznością osiągnięcia przez każdą gminę w Polsce, określonych poziomów, w zakresie ograniczenia składowania tej frakcji odpadu.  

                W ramach ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami  dla danego rodzaju gospodarstwa zapewniony będzie następujący zakres usług (tzw. standard):

a) budynki jednorodzinne oraz budynki wielorodzinne, jeżeli na terenie nieruchomości nie ma wybranego przez właścicieli lokali zarządu, a nieruchomość wspólną nie prowadzi zarządca:

1) z gospodarstwa 1-osobowego - jeden pojemnik o pojemności 80 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 4-tygodnie);

2) z gospodarstwa od 2 do 4 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 4-tygodnie);

3) z gospodarstwa od 5 do 7 osób - jeden pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie);

4) z gospodarstwa 8-osobowego i większych - jeden pojemnik o pojemności 240 l na odpady zmieszane (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie);

Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane będą raz w miesiącu, bez limitu litrażowego / kilogramowego, w workach plastikowych, według następującego sposobu zbiórki: makulatura + opakowania wielomateriałowe; szkło; tworzywa sztuczne + metale.

b) budynki wielorodzinne (z wyłączeniem budynków ujętych w pkt. a):

- jeden pojemnik o pojemności 1100 l na odpady zmieszane na każde 40 osób – częstotliwość wywozu co 2 tygodnie;

- jeden pojemnik o pojemności 1100 l na odpady ulegające biodegradacji na każde 100 osób – częstotliwość wywozu co 2 tygodnie.

Odpady komunalne odbierane w sposób selektywny obejmujące frakcje: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych określonych w pkt. b, raz w miesiącu, bez limitu litrażowego / kilogramowego, w pojemnikach 1100 l według następującego sposobu zbiórki: makulatura + opakowania wielomateriałowe; szkło; tworzywa sztuczne + metale.

Bez względu na rodzaj zabudowy odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujące frakcje: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt RTV i AGD, odbierane będą bezpośrednio od właścicieli nieruchomości dwa razy w roku kalendarzowym (termin wiosenny, termin jesienny), bez limitu litrażowego / kilogramowego. Opony samochodowe osobowe, opony rowerowe, odbierane są bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych, w ilości  4 sztuk z gospodarstwa domowego podczas każdej zbiórki.

Podobne wyglądać będzie odbiór odpadów gromadzonych w sposób selektywny obejmujący frakcje: odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych (m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, lampy fluorescencyjne, farby, opakowania po farbach, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia) - będą one zbierane w specjalnych pojemnikach, zlokalizowanych na terenie każdego sołectwa Gminy Dąbrowa oraz raz w roku w specjalnie utworzonych mobilnych punktach do selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych, bez limitu litrażowego / kilogramowego.

Rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w ramach sytemu gospodarowania odpadami

Dla właścicieli nieruchomości, którzy zainteresowani będą zwiększeniem ilości odbieranych odpadów zmieszanych, odbiorem odpadów ulegających biodegradacji lub odbiorem odpadów budowlanych i rozbiórkowych (jednorazowo, na czas określony lub nieokreślony) przygotowano wzór „zamówienia dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów”, który stanowi załącznik do Uchwały nr XXIV/169/12 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Zamówienie dodatkowej usługi będzie można złożyć w Urzędzie Gminy Dąbrowa.

Przykład:

Gospodarstwo domowe 3-osobowe, które będzie zainteresowane zwiększeniem częstotliwości wywozu pojemnika 120 l na odpady zmieszane, z co 4 tygodnie na częstotliwość co 2 tygodnie, zapłaci dodatkowo kwotę 17,00 zł za każdy dodatkowy pojemnik.

Gmina Dąbrowa będzie świadczyła następujące dodatkowe usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

Rodzaje dodatkowych usług

Cena z dodatkową usługi (w złotych)

Gromadzenie odpadów na nieruchomości

w sposób selektywny

Gromadzenie odpadów na nieruchomości

w sposób nieselektywny

ODPADY ZMIESZANE

zwiększenie wielkości opróżnianego pojemnika z 80 l do 120 l

3,00 / miesięcznie

6,00 / miesięcznie

zwiększenie częstotliwości wywozu pojemnika 80 l z co 4-tygodnie na częstotliwość wywozu co 2-tygodnie

14,00 / szt.

28,00 / szt.

zwiększenie częstotliwości wywozu pojemnika120 l z co 4-tygodnie na częstotliwość wywozu co 2-tygodnie

17,00 / szt.

34,00 / szt.

zwiększenie litrażu odbieranych pojemników z 120 l co 2-tygodnie na 240 l co 2-tygodnie

17,00 / szt.

34,00 / szt.

dodatkowy, jednorazowy wywóz worka foliowego 120 l

15,00 / szt.

30,00 / szt.

dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 80 l

14,00 / szt.

28,00 / szt.

dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 120 l

17,00 / szt.

34,00 / szt.

dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika 240 l

30,00 / szt.

60,00 / szt.

dodatkowy, jednorazowy wywóz pojemnika  1100 l

69,00 / szt.

138,00 / szt.

zwiększenie liczby odbieranych pojemników   1100 l                 o ……  sztuk

69,00 / szt.

138,00 / szt.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

worek foliowy l20 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)

10,00 / szt.

pojemnik 120 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)

11,00 / szt.

pojemnik 240 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)

17,00 / szt.

pojemnik 1100 l (częstotliwość odbioru co 2-tygodnie lub co 4-tygodnie)

33,00 / szt.

ODPADY BUDOWLANE, ROZBIÓRKOWE

worek big – bag (pojemność 1m3)

170,00 / szt.

kontener (pojemność 1,7 m3)

270,00 / szt.

Ustawodawca obligatoryjnie zobowiązał Radę Gminy do podjęcia uchwały, dotyczącej wysokości stawek za gospodarowanie odpadami do końca 2012 r. Stąd wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami, jak i ww. usługi dodatkowe świadczone w ramach systemu gospodarki odpadami, mogą ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadami.

Wypowiedzenie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych

Od dnia 1 lipca 2013 r., każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami będzie uiszczał na rzecz Gminy.

W rezultacie dotychczasowe umowy zawarte pomiędzy firmami odbierającymi odpady, a właścicielami nieruchomości zamieszkałych staną się zbędne. To, że zapłacimy Gminie, nie oznacza jednak, iż automatycznie wygaśnie umowa z firmą aktualnie odbierającą od nas odpady. Nowelizacja „ustawy śmieciowej” nie reguluje kwestii dalszego obowiązywania umów, zawartych z firmami wywożącymi odpady, ani sposobu ich rozwiązywania.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych muszą bacznie przyjrzeć się umowom, które zawarli z firmami na wykonywanie usług wywozu odpadów. W celu uniknięcia jednoczesnego ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na rzecz Gminy oraz firmy wywozowej, konieczne jest wcześniejsze wypowiedzenie umowy z firmą, odbierającą dotychczas od Państwa odpady komunalne, z zachowaniem określonego w Państwa umowie okresu wypowiedzenia.

Deklaracja  o wysokości opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi – termin składania

w Urzędzie Gminy Dąbrowa – do 30 kwietnia 2013 r.

Złożenie deklaracji przez właściciela nieruchomości zamieszkałej jest obowiązkiem ustawowym. Mieszkańcy Gminy Dąbrowa składają pierwszą deklarację do Wójta Gminy Dąbrowa do dnia 30 kwietnia br. Właściciel ma obowiązek zaktualizowania deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się wtedy za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zabudowy wielorodzinnej, gdzie wybrano zarząd lub nieruchomość wspólną prowadzi zarządca, a gospodarka odpadami realizowana jest wspólnie, deklarację o wysokości za gospodarowanie odpadami składa zarządca lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej (należy w tym przypadku wypełnić druk deklaracji dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej).

 

Termin, częstotliwość uiszczania opłaty z zagospodarowanie odpadami

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczać będziemy miesięcznie, bez wezwania, do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy. Należności należeć będzie uregulować przelewem na rachunek bankowy Gminy Dąbrowa, gotówką w kasie Urzędu Gminy w Dąbrowie lub w drodze inkasa. Termin wniesienia pierwszej opłaty, upływa w dniu 10 sierpnia 2013 r. i obejmuje okres od 1 lipca do 31 lipca br. Po złożeniu deklaracji, każdy właściciel nieruchomości dodatkowo otrzyma druk wpłaty (blankiet) opłaty za gospodarowanie odpadami.

 

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki na odpady komunalne

W ramach ponoszonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, Gmina Dąbrowa wyposaży nieruchomości w pojemniki i worki plastikowe do gromadzenia odpadów – pozwalają na to zmiany wprowadzone nowelizacją do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, które obowiązują od 5 marca 2013 r. Należy podkreślić, iż jest o już druga w tym roku zmiana tej ustawy. Pierwszy pakiet zmian wprowadziła w styczniu br, ustawa o odpadach. W sumie oznacza to, że w przeciągu dwóch lat, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, była 3-krotnie zmieniana!

Druki do pobrania, kontakt

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz druki zamówień dodatkowych usług świadczonych przez gminę dostępne są również w biurze podawczym Urzędu Gminy Dąbrowa.

Mieszkańcy Gminy mogą  zasięgnąć porad w sprawie ustalenia opłaty za wywóz odpadów, ich segregacji  i wypełnienia deklaracji każdego dnia, w godzinach pracy urzędu gminy (pokój nr 11) lub telefonicznie pod nr telefonu 77 464 10 10 w. 111 lub 77 464 10 58.

Dodatkowo na terenie Gminy zorganizowane będą punkty informacyjne, gdzie będzie można zapoznać z nowymi uregulowaniami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz wypełnić deklarację wg następujące harmonogramu:

Lp.

Miejscowość

Miejsce

Termin

Godziny

1.

Ciepielowice

Świetlica wiejska, ul. Długa 18a

15 kwietnia

17. 00 – 19. 00

2.

Nowa Jamka

Świetlica wiejska, ul. Kwiatowa 25

3.

Wrzoski

Świetlica wiejska, ul. Wrocławska 8

4.

Żelazna

Świetlica wiejska, ul. Opolska 58

5.

Karczów

Świetlica wiejska, ul. Szkolna 2

16 kwietnia

6.

Narok

Świetlica wiejska, ul. Wiejska 6

7.

Skarbiszów

Świetlica wiejska, ul. Opolska 52

8.

Niewodniki

Świetlica wiejska, ul. Opolska 31

17 kwietnia

9.

Prądy

Świetlica wiejska, ul. Sportowa 18

10.

Siedliska

Świetlica wiejska, ul. Kasztanowa 7

11.

Chróścina

Świetlica wiejska, ul. Niemodlińska 69

19 kwietnia

12.

Mechnice

Świetlica wiejska, ul. Niemodlińska 61

13.

Lipowa

Sala obok kaplicy, ul. Dębowa

14.

Sławice

Świetlica wiejska, ul. Strażacka 13

 

Umów z kolei nie muszą rozwiązywać właściciele nieruchomości niezamieszkałych (np. zakłady usługowe, warsztaty rzemieślnicze, firmy, szkoły itp.). Ich właściciele nadal będą zobowiązani do posiadania umowy na odbiór odpadów z firmą świadczącą usługi wywozu odpadów, na zasadach wolnorynkowych.

Druki do pobrania:

DOCDEKLARACJA_O_WYSOKOŚCI_OPŁATY_ZA_GOSPODAROWANIE_ODPADAMI_dla_osób_fizycznych.doc (64,00KB)

DOCDEKLARACJA_O_WYSOKOŚCI_OPŁATY_ZA_GOSPODAROWANIE_ODPADAMI_dla_osób_prawnych_i_jednostek_organizacyjnych_nie_posiadających_osobowości_prawnej.doc (74,50KB)

DOCPRZYDOMOWY_KOMPOSTOWNIK_informacja_do_deklaracji.doc (30,00KB)

DOCZamówienie dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych.doc (76,00KB)

DOCwypowiedzenie_umowy_dabrowa.doc (25,00KB)

PDFWypełniony_wzór_deklaracji.pdf (833,75KB)

PDFWypełniony_wzór_przydomowy_kompostownik.pdf (260,71KB)

Inne materiały:

PDFJak segregować odpady - materiał informacyjny.pdf (298,94KB)

DOCWniosek_działalność_regulowana.doc (50,50KB)

PDFPodmioty_odbiór_nieczystości_ciekłych.pdf (23,71KB)

PDFPodmioty_odbiór_odpadów_komunlnych.pdf (24,68KB)

******************************************************************************************************************

1. Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Gmina Dąbrowa na podstawie uchwały Nr XX/272/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” z dnia 28 sierpnia 2012 r. (Dz.Urz.Woj.Opol. z 2012 r. poz. 1324) wchodzi w skład Centralnego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w województwie opolskim.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych w Centralnym Regionie Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz instalacje przewidziane do zastępczej obsługi tego Regionu, do czasu uruchomienia regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może przyjmować odpadów z innych przyczyn, określone są w poniższej tabeli:

Instalacje.jpeg

* używane skróty oznaczają: A - instalacja MBP: Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielania ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, B - kompostownia na odpady zielone: Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzania z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w przepisach odrębnych, C - składowisko: Instalacja do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

2. Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Rok 2012
- osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  161,13 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 12,44 %, 

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 52,77 %.

3. Informacja o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - popularnie zwany "elektrośmieciami", pochodzący z gospodarstw domowych na terenie gminy Dąbrowa odbierany jest przez firmę Remondis Opole Sp. z o.o. podczas zbiórki  odpadów wielkogabarytowych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można także zostawić bezpłatnie w sklepie, przy zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Rok 2013

 - osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania -  114,4 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 17,7 %,

 - osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 80,33 %.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry