Ogłoszenie-Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Lipowej

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA
II przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Lipowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 109/1  z mapy 1 o pow. 0,1000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę OP1O/00076490/9.
Działka niezabudowana w otoczeniu terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona przy ul. Dębowej nr 37. Uzbrojenie : w bliskim sąsiedztwie energia elektryczna i woda.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się na obszarach znaczonych symbolem 5.1.RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych :

- funkcja podstawowa : zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa 

   mieszkaniowo-usługowa, zabudowa usługowa,

- funkcja uzupełniająca : usługi agroturystyki, zieleń urządzona i nieurządzona, wody śródlądowe, drogi wewnętrzne, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Cena wywoławcza  - 24 000 zł netto.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu 20 lutego  2015 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej (nr 106)  Urzędu Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 13 lutego 2015 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 13 lutego 2015 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa pokój 104 tel.  077 4641010.

Wójt Gminy Dąbrowa
   Marek Leja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 15-01-2015 08:46
Przewiń do góry