Zawiadomienie o zwołaniu Sesji Rady Gminy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
kadencja 2010-2014

BRG.0002.10.2014   

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU SESJI RADY GMINY DĄBROWA

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), z w o ł u j ę  w dniu 27 listopada 2014 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, I sesję Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2014-2018

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ślubowanie radnych i wręczenie zaświadczeń o wyborze.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór przewodniczącego Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
  4. prezentacja kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
  2. powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  3. przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
  4. prezentacja kandydatów,
  5. przeprowadzenie głosowania tajnego,
  6. podjęcie uchwały stwierdzającej wybór Wiceprzewodniczących Rady.
 7. Ustalenie rodzajów stałych komisji Rady Gminy, ich składu liczbowego oraz przedmiotu działania.
 8. Powołanie składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.
 9. Wybór przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w głosowaniu jawnym.
 10. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy - elekta.
 11. Wyznaczenie przedstawicieli do reprezentowania Gminy Dąbrowa w Zgromadzeniu Związku Gmin „PROKADO”.
 12. Ustalenie terminu następnej sesji Rady Gminy Dąbrowa.
 13. Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy Dąbrowa w kadencji 2014-2018.

 

Podstawa urlopowania:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) - pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów Gminy.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

PIOTR WIECZOREK

w kadencji 2010-2014

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 25-11-2014 11:22
Przewiń do góry