Konsultacje społeczne dotyczące Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej

Szanowni Państwo!

Aglomeracja Opolska, w skład której wchodzi Gmina Dąbrowa zaprasza na konsultacje społeczne dotyczące  projektu: Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej, które odbędą się w dniu 4 listopada 2014 r. w Ratuszu w sali nr 312 w godzinach  od 17.00 do 19.00

Celem studium jest diagnoza systemu transportu oraz opracowanie celów i działań wspólnych dla rozwoju komunikacji w ramach Aglomeracji Opolskiej rozumianej jako miejski obszar funkcjonalny ośrodka wojewódzkiego.

Podczas spotkania zostanie omówiony Plan rozwoju systemu komunikacyjnego w Aglomeracji Opolskiej. Dokument określa cele strategiczne dla transportu aglomeracyjnego, które powinny przyczynić się do poprawy spójności i dostępności komunikacyjnej Aglomeracji Opolskiej. Opracowanie zawiera również listę zadań do realizacji oraz konkretne rozwiązania mające na celu rozwój systemu transportowego na obszarze objętym przedmiotem opracowania.

Opinie do projektu ww. dokumentu można składać na załączonym formularzu do dnia 07.11.2014r.

  1. W formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole (decyduje data wpływu);
  2. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: , bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262),

Opinie złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

DOCFormularz zgłaszania uwag do Studium komunikacyjnego AO.doc (34,50KB)

PDFCzesc 3 - Plan Rozwoju_20.10.2014.pdf (17,52MB)

DOCKonsultacje info.doc (88,00KB)

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-10-2014 13:03
Przewiń do góry