Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości w Siedliskach

O G Ł O S Z E N I E

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  OGŁASZA

I przetarg  ustny  nieograniczony  na  sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Siedliskach,  oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 40/2 z mapy 1   o pow. 0,0540 ha, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  nr OP1O/00135296/1.

Działka niezabudowana w kształcie prostokąta, II linia zabudowy względem drogi wiejskiej. Posiada dostęp do drogi poprzez działkę nr  40/1 na prawie ustanowionej służebności drogowej.

Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : brak uzbrojenia, a w bliskim sąsiedztwie W, E.

Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy znajduje się na obszarach znaczonych jako :

- tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych

- granica obszaru chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie”

Cena wywoławcza  - 6 000 zł netto.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Powyższa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.

Przetarg odbędzie się w dniu  18 lipca  2014 r. o godz. 900  pokój nr 205 w Urzędzie Gminy Dąbrowa  ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości. Wadium należy wpłacić w kasie urzędu gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 14 lipca 2014 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem 14 lipca 2014 r.  Datą wpływu wadium jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu, lub dzień dokonania wpłaty w kasie Urzędu Gminy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej.

Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Informacji udzielają pracownicy Urzędu Gminy Dąbrowa pokój 104 tel.  077 4641010.

 

Wójt Gminy Dąbrowa

      Marek Leja

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 16-06-2014 10:36
Przewiń do góry