Ogłoszenie o naborze wniosków do programu „Ciepłe Mieszkanie”

OS-OP.7313.8.2023                                                                                                                        Dąbrowa, dnia 22.05.2023 r.

 

OGŁOSZENIE
w sprawie naboru wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Dąbrowa

 


                           W ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Opolu (WFOŚiGW), Wójt Gminy Dąbrowa informuje o naborze wniosków o dofinansowanie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła oraz poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych
( budynek, w którym wydzielono więcej niż 2 lokale mieszkalne) zlokalizowanych na terenie Gminy Dąbrowa.
                          Zainteresowani właściciele nieruchomości proszeni są o składanie wniosków osobiście w Urzędzie Gminy Dąbrowa, drogą pocztową lub elektronicznie przez platformę EPUAP, nr skrzynki dostępny jest na stronie www.gminadabrowa.pl w terminie do 30.06.2023 r. do godziny 13.30 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy). Pierwszeństwo w naborze mają właściciele nieruchomości, którzy brali udział
w naborze wstępnym w grudniu 2022 roku.
                         Realizacja inwestycji związanej z wymianą źródła ogrzewania jak i poprawą efektywności energetycznej poprzez przeprowadzenie termomodernizacji może nastąpić dopiero po podpisaniu przez właściciela nieruchomości umowy o dofinansowanie z Gminą Dąbrowa. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia wynosi 18 miesięcy od dnia podpisania ww. umowy, jednak nie później niż do 31.12.2024 r. lub do wyczerpania środków na dofinansowanie.
                        Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Dąbrowa oraz na stronie internetowej www.gminadabrowa.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy, tel. 77 464 10 10 w. 203.

 

                                                                                                                                                              Wójt Gminy
                                                                                                                                               /-/ Katarzyna Gołębiowska - Jarek

PDFProgram Ciepłe Mieszkanie (700,17KB)
PDFRodzaje kosztów kwalifikowanych (521,33KB)
PDFRegulamin (204,56KB)
DOCXWzór wniosku o dofinansowanie (257,47KB)
PDFInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (164,27KB)
DOCXZgoda współwłaściciela/współmałżonka (209,15KB)
DOCXWzór wniosku o płatność (226,48KB)
PDFInstrukcja wypełniania wniosku o płatność (164,27KB)
DOCXProtokół odbioru prac wykonawcy (225,87KB)

W celu złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie następujących dokumentów:

1.    Dowód osobisty Wnioskodawcy.
2.    Pesel małżonka (jeśli dotyczy).
3.    Nr księgi wieczystej.
4.    Powierzchnię całkowita lokalu mieszkalnego.
5.    Ostatnio złożony PIT w Urzędzie Skarbowym – dla osób uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania ( roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć w pozycji PODSTAWA OPODATKOWANIA 120 000 zł).
6.    Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla osób uprawnionych do podwyższonego poziomu lub najwyższego poziomu dofinansowania.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Przewiń do góry