Fundusz Sołecki Chróścina 2014

Na rok 2014,  dla sołectwa Chróścina, została przyznana kwota w wysokości 24 480,00 zł.***

Planowane przedsięwzięcia:
1. Położenie kostki brukowej na placu zabaw;
2. Zakup stołu i ławek do altany na placu zabaw na osiedlu;
3. Organizowanie imprez i uroczystości wiejskich;
4. Ogrodzenie na działce gminnej przy przepompowni obok parku;
5. Utrzymanie terenów zielonych oraz zakup sprzętu;
6. Zakup witacza;
7. Zakup projektora do świetlicy w Chróścinie.


 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-03-2014 13:44
Przewiń do góry