Zasady rekrutacji do gminnych przedszkoli

Zasady rekrutacji

do  prowadzonych przez gminę Dąbrowa przedszkoli

 na rok szkolny 2014/2015

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział zamieszkałe  na terenie gminy Dabrowa:
 1. dzieci 3, 4, 5-letnie (urodzone w latach 2011-2009),
 2. dzieci 6-letnie (urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku).
 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza gminą  Dąbrowa mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2012 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat  w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.
 3. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
 4. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach uzgodnionych przez dyrektorów przedszkoli  z Wójtem Gminy Dabrowa:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków wraz   z załącznikami

od 12 - 31 marca 2014 r.

od 18 do22 sierpnia 2014 r.

2.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

18 kwietnia
2014 r.

25 sierpnia
2014 r.

3.

Potwierdzenie przez kandydata woli przyjęcia

do 30 kwietnia  2014r.

 do 28 sierpnia                           2014 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

09 maja                   2014 r.
 godzina 14.00

29 sierpnia                         2014 r.
godzina 14.00

5.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych                      i kandydatów nieprzyjętych

6.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 5 dni od daty złożenia wniosku                             o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

7.

Złożenie do dyrektora odwołania  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

8.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego               w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 1. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów w przedszkolach  nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych wiekowo lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci urodzonych w II połowie 2008 roku oraz w latach 2009-2011, które obecnie uczęszczają do przedszkoli, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu, do którego uczęszcza dziecko (w terminie do 4 marca 2014 roku).
 3. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie trzech placówek wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Dąbrowa.
 5. We wniosku o przyjęcie do przedszkola rodzice/prawni opiekunowie określają kolejność wybranych placówek wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. W przypadku złożenia wniosków do dwóch lub trzech placówek w części II wniosku należy wpisać preferowane placówki w tym samym porządku.
 6. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów:
 1. oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o wielodzietności rodziny kandydata,
 2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności kandydata,
 3. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
 4. orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności obojga rodziców kandydata,
 5. orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności rodzeństwa kandydata,
 6. dokument potwierdzający prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
 7. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą  z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej,
 8. zaświadczenie o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub nauce w systemie dziennym,
 9. dokument  rolnika lub domownika rolnika, prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej - decyzja w sprawie podatku rolnego albo łącznego zobowiązania pieniężnego lub zaświadczenie z KRUS,
 10.  dokument o prowadzonej działalności  gospodarczej - aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub aktualna informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców z Informacji Krajowego Rejestru Sądowego,
 11.  oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o uczęszczaniu rodzeństwa do danego przedszkola,
 12. oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) że rodzic/ opiekun prawny lub rodzice/opiekunowie prawni kandydata są płatnikami podatku od osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Dąbrowa.
 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. 11, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą być złożone także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
 2. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, jest obowiązkowe.
 3.  Podanie danych dotyczących spełnienia kryteriów ustawowych i uzgodnionych z organem prowadzącym jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.
 4.  Art. 20z ustawy o systemie oświaty wprowadza możliwość podania innych danych w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod pracy opiekuńczo-wychowawczej. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe.
 5. Zgodnie z art. 20b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz. U. z 2004, Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) ilekroć w zasadach rekrutacji jest mowa o:

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 1.  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust 6 ustawy o systemie oświaty).
 2.  Wniosek rodzica/prawnego opiekuna rozpatruje komisja rekrutacyjna w każdym   przedszkolu wskazanej na liście preferencji.
 3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:
 1. żądać od rodziców/prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów),
 2. zwrócić się do Wójta Gminy Dąbrowa o potwierdzenie okoliczności    
  zawartych w oświadczeniach.
 1.  Wójt Gminy Dąbrowa w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach:
  1. korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu,
  2. może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji,
  3. może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka.
 2.  Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja                            
   rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.
 3.  Zgodnie z art. 20c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty   (tekst jednolity – Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego uwzględnia się następujące kryteria:

  1) wielodzietność rodziny kandydata,

  2) niepełnosprawność kandydata,

  3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

  4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

  5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

  6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

  7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość  13 punktów.

 

 1.  Jeżeli pierwszy etap postępowania rekrutacyjnego do przedszkola nie przyniesie rozstrzygnięcia, przeprowadza się kolejny – drugi etap postępowania, w którym brane są pod uwagę następujące kryteria dodatkowe, uzgodnione z Wójtem Gminy Dąbrowa:
 1. Lokalizacja przedszkola najbliżej miejsca zamieszkania kandydata, wartość – 10 punktów,
 2. Kandydat w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania, wartość – 6 punkty,
 3. Rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący kandydata zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy - tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w systemie dziennym lub status rolnika, domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, wartość – 4 punkty,
 4. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy- tożsame z zatrudnieniem jest: prowadzenie działalności gospodarczej lub nauka w systemie dziennym lub status rolnika, domownika rolnika,  posiadającego gospodarstwo rolnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha przeliczeniowy podlegający ubezpieczeniu w KRUS lub prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, wartość – 3 punkty,
 5. Kandydat posiada rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola, wartość – 2 punkty,
 6. Oboje rodzice/opiekunowie prawni kandydata są płatnikami podatku od osób fizycznych jako mieszkańcy gminy Dąbrowa - warunek jest również spełniony przez jednego rodzica, w przypadku gdy tylko jeden z rodziców/opiekunów prawnych pracuje, wartość – 1 punkt.

W kryteriach dodatkowych uwzględniono przesłanki ułatwiające funkcjonowanie rodziny, sprzyjające pogodzeniu obowiązków zawodowych z obowiązkami rodziców, stwarzające dzieciom poczucie bezpieczeństwa.

 1. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników,   na  drugim etapie postępowania, komisja rekrutacyjna ustalając kolejność kwalifikacji,  bierze pod uwagę miejsce przedszkola na liście preferencji kandydata  (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej).
 2.  Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanychdo przyjęcia.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia w terminie  od 30 kwietnia 2014 roku  potwierdzają pisemnie  woli przyjęcia miejsca w przedszkolu. Niezłożenie woli przyjęcia miejsca danym w przedszkolu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do placówki wychowania przedszkolnego.
 4.  Komisja rekrutacyjna:
 1. przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia oraz złożył wymagane dokumenty,
 2. podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
 1.   Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:
 1. wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola lub szkoły z oddziałem przedszkolnym w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,
 2. wnieść do dyrektora przedszkola lub szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
 3. na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola lub szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-03-2014 12:05
Przewiń do góry