I ja mogę wiele...

 

W roku szkolnym 2013/14 w gimnazjach naszej gminy realizowany jest projekt „I ja mogę wiele”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Zadania realizowane we wszystkich gimnazjach Gminy Dąbrowa:
1. Szkolny Ośrodek Kariery - specjalistyczne zajęcia pozalekcyjne z preorientacji zawodowej dla 78 uczniów, którzy wezmą udział w 8 godzinach warsztatów w szkole, 16 godzinach warsztatów wyjściowych. Otrzymają na nich profesjonalną pomoc umożliwiającą trafne podjęcie decyzji edukacyjnych i zawodowych. 
2. Terapia pedagogiczna - specjalistyczne zajęcia rozwijające umiejętności posługiwania się językiem ojczystym. Zajęcia dla 34 uczniów. Każdy uczeń ze zdiagnozowanymi trudnościami w zakresie kompetencji językowych weźmie udział w 30 godzinach zajęć. Program uwzględni terapeutyczne kształcenie z wykorzystaniem nowoczesnych metod uczenia się z wykorzystaniem multimediów.
3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego dla 34 uczniów. Każdy uczeń ze zdiagnozowanymi trudnościami w zakresie kompetencji językowych weźmie udział w 30 godzinach zajęć. Program uwzględni wyrównywanie braków w opanowaniu podstawowych wiadomości i zmotywuje uczniów do samodzielnej pracy.
4. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki dla 38 uczniów. Każdy weźmie udział w 30 godzinach zajęć służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych z tego przedmiotu.
Pozostałe zadania realizowane w naszych szkołach:
5. I ja jestem artystą - pozalekcyjne warsztaty artystyczne (weekendowe i wyjazdowe) realizowane w PG w Dąbrowie kształtujące kreatywną postawę wobec sztuki. Zajęcia teatralne, plastyczne i fotograficzne. 27 uczniów uczestniczyć będzie w 63 godzinach zajęć weekendowych, 36 godzinach wyjazdowych oraz jednym wyjeździe edukacyjnym na plener fotograficzny w celu zebrania materiałów do kalendarza i wystawy oraz zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. 
6. Pozalekcyjne zajęcia teatralno-językowe w Publicznym Gimnazjum w Żelaznej - rozwijające kompetencje porozumiewania się w języku obcym, inicjatywność i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną. Zajęcia dla 13 uczniów (28 godzin warsztatów weekendowych). Zaplanowano wyjazd do teatru we Wrocławiu na spektakl w języku angielskim oraz trzydniowy wyjazd edukacyjny do teatru Witkiewicza w Zakopanem na warsztaty w teatrze i spektakl. Warsztaty mają na celu podniesienie motywacji, zaangażowania uczniów oraz podniesienia kompetencji językowych.
7. Z językiem angielskim na turystycznym szlaku – realizowane w PG w Chróścinie. Zajęcia doskonalą kompetencje w zakresie posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach związanych z podróżowaniem i turystyką dla 43 uczniów. Każdy uczestniczyć będzie w 16 godzinach zajęć warsztatowych, 2 wyjazdach edukacyjnych, podczas których zebrane zostaną materiały niezbędne do wykonania dwujęzycznych przewodników turystycznych: Pieniński Park Narodowy – atrakcja turystyczna Polski i Europy, Kraków – jedno z najpiękniejszych miast Europy (obydwa pojadą na Targi Turystyczne).
8. Warsztaty  naukowo-techniczne –zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje naukowo-techniczne i matematyczne realizowane w PG w Dąbrowie. Zajęcia pozalekcyjne dla 12 uczniów. Każdy weźmie udział w 63 godzinach warsztatów na terenie szkoły i 3-dniowej wycieczce edukacyjnej do ExploraPark w Wałbrzychu. Zadanie ma rozwijać  kompetencje naukowo-techniczne wraz z matematyką jako językiem nauki i techniki. Podczas warsztatów będą łączyć wiedzę teoretyczną z techniczną. Wykonają obliczenia i prezentację zjawisk zbadanych w czasie wyjazdu edukacyjnego.
9. Matematyka jest ciekawa - zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne, informatyczne i naukowo-techniczne w PG w Chróścinie i Dąbrowie. Zajęcia doskonalące umiejętności kluczowe, ukazujące wykorzystanie matematyki w sytuacjach realistycznych i życiowych. Weźmie w nich udział 41 uczniów. Dla każdego 26 godzin warsztatów w szkole i 16 godzin warsztatów wyjazdowych w celu poszukiwania symetrii w przyrodzie i otoczeniu - Zakopane, gromadzenia danych statystycznych - kręgielnia (3 wyjazdy), prowadzenia doświadczeń - Ogrody Doświadczeń - Wrocław. 
10. „Aktywnie po wiedzę” – praktyczne działanie sposobem na zdobywanie wiedzy w naukach przyrodniczych i w poznawaniu historii naszego regionu realizowane w PG w Chróścinie i Żelaznej. Chodzi o rozwijanie kompetencji matematycznych, naukowo-technicznych, informatycznych, umiejętności uczenia się oraz świadomości i ekspresji kulturalnej. Zajęcia pozalekcyjne dla 58 uczniów. Każda grupa weźmie udział w 28 godzinach warsztatów przyrodniczych z regionalizmem na terenie szkoły, wyjeździe edukacyjnym po Gminie Dąbrowa, wycieczce rowerowej do rezerwatu, wycieczce nad rzekę Mała Panew oraz trzydniowym wyjeździe edukacyjnym do Bazyliki na G. Św. Anny, zabytkowego drewnianego kościoła w Oleśnie, Sanktuarium w Częstochowie, Zamku w Ogrodzieńcu, w Pieskowej Skale, na Wawelu i podziemi Rynku w Krakowie. Wyjazdy posłużą zebraniu materiału badawczego i poglądowego do przeanalizowania na warsztatach, wykonania pomiarów, obliczeń, opisu zjawisk z wykorzystaniem wiedzy zdobytej na wcześniejszych zajęciach oraz przygotowania zielników, albumów fotograficznych, makiet, wystaw fotograficznych, przewodników i sprawozdań.

W zadaniach wykorzystywany będzie sprzęt zakupiony w ramach projektu „Opolska eSzkoła szkołą ku przyszłości”.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 05-03-2014 10:55
Przewiń do góry