Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 27 lutego 2014 r. (czwartek) o godzinie 1600 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2.   Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za  rok 2013.
 4. Informacja z realizacji Gminnego ,,Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2013 roku’’.
 5. Poparcie zastosowania narzędzi Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 6. Przyjęcie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2014.
 7. Upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie przyznawania dodatku energetycznego.
 8. Zmiana uchwały nr XXXIV/253/13 z dnia 19 grudnia 2013 w sprawie uchwalenia programu ,, Opolskiej Karty Rodziny 3+’’ dla gminy Dąbrowa na rok 2014,
 9. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa nr XXXIII/243/13 z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2013-2017.
 10. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za rok 2013.
 11. Interpelacje radnych.
 12. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 13. Wolne wnioski i zapytania.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY DĄBROWA

prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 21-02-2014 08:25
Przewiń do góry