Rokowania_sprzedaż działek w Dąbrowie i Sokolnikach

O G Ł O S Z E N I E  O  ROKOWANIACH

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)

WÓJT  GMINY  DĄBROWA  
ogłasza

III rokowania  na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Dąbrowie, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr OP1O/00076461/7, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako  działka nr 215/9        z mapy 2 o pow.   0,1082 ha  
1. Opis nieruchomości.
Działka w kształcie prostokąta, położona przy ul. Stokrotki. Działka położona są na obrzeżu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie działek z zabudową mieszkalną jednorodzinną i gruntów użytkowanych rolniczo. Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, kanalizacja sanitarna, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie E,W.
Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu została wydana decyzja  nr 33/09 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
2. Terminy przeprowadzonych przetargów :   19.10.2012 r., 22.02.2013 r., 17.05.2013 r.     i rokowania w dniu 23.08.2013 r., 06.12.2013 r.
3. Obciążenia nieruchomości zobowiązania: Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami, ani zobowiązaniami wobec osób trzecich.
4. Forma zbycia : sprzedaż.
5. Cena wywoławcza : 54 000 zł netto
Do ceny osiągniętej w rokowaniach zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
6. Zaliczka : 5 400 zł 
7. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest :
złożenie do dnia 10 marca 2014 r.  w biurze podawczym Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks.prof.J.Sztonyka 56, pok. Nr 1 zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia                     w rokowaniach należy składać pisemnie w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Zgłoszenie udziału w rokowaniach na zbycie działki nr  215/9  położonej w Dąbrowie.”
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba  
  prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   
   zastrzeżeń,
- proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub na  
   raty),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.

8. Informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać  w Urzędzie Gminy Dąbrowa,  
    ul. Ks.prof.J.Sztonyka 56, pok. 104, tel 77 4641010 wew. 204.
9. Termin i miejsce rokowań  -  14  marca  2014 r.  godz. 900      
    w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie   ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56.
10. Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku  uchylenia się od zawarcia umowy należy wpłacić w kasie gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 10 marca  2014 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem       10 marca 2014 r.  Datą wpływu zaliczki jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.
Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał               od zawarcia umowy notarialnej.
11.Wójt Gminy Dąbrowa ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
12. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Wójt Gminy Dąbrowa
      Marek Leja

 

 

działka_dąbrowa.jpeg

sat_DĄBROWA.jpeg

 


 

O G Ł O S Z E N I E  O  ROKOWANIACH

Na podstawie art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz § 25 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108 ze zm.)


WÓJT  GMINY  DĄBROWA  
ogłasza

III rokowania na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w Sokolnikach obręb Dąbrowa, dla których Sąd Rejonowy w Opolu Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1O/00072130/0
Poz. 1 Działka nr 491/1 o pow. 0,0842 ha, z mapy 3,
Poz. 2 Działka nr 491/2 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 
Poz. 3 Działka nr 491/7 o pow. 0,0764 ha, z mapy 3 
Poz. 4 Działka nr 491/8 o pow. 0,0845 ha, z mapy 3 
Poz. 5 Działka nr 491/9 o pow. 0,0846 ha, z mapy 3
Poz. 6 Działka nr 491/10 o pow. 0,0847 ha, z mapy 3
Poz. 7 Działka nr 491/11 o pow. 0,0844 ha, z mapy 3 
Każda z działek objętych pozycją od nr 1 do nr  7 jest przedmiotem osobnych rokowań.
1. Opis nieruchomości.
Działki w kształcie prostokąta, przylegające do siebie przy drodze o nawierzchni  gruntowej, stanowiącej drogę wewnętrzną i dojazdową z drogi Wawelno-Dąbrowa o nawierzchni asfaltowej.
Uzbrojenie nieruchomości gruntowej stanowi : droga gruntowa, a w bezpośrednim bliskim sąsiedztwie W, E, Ks.
Gmina Dąbrowa  nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla przedmiotowego terenu zostały wydane decyzje  nr 58/09, 59/09, 60/09,  120/07, 121/07, 122/07, 123/07 o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garażem i budynkiem garażowym wolno stojącym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich. 
2. Terminy przeprowadzonych przetargów :   12.10. 2011 r., 15.02. 2012 r. 30.05.2012 r., 15.10.2012 r., 15.02.2013 r., 7.06.2013 r. i rokowania w dniu 29.08. 2013 r., 5.12.2013 r.
3. Obciążenia nieruchomości zobowiązania : Powyższe nieruchomości nie są obciążone żadnymi prawami ani zobowiązaniami wobec osób trzecich. 
4. Forma zbycia : sprzedaż.
5. Cena wywoławcza nieruchomości : 
Poz. 1 – 41 530 zł, Poz. 2 – 41 630 zł, Poz. 3 – 37 700 zł,  Poz. 4 - 41.630 zł,   Poz. 5 – 41 730 zł, Poz. 6 – 41 730 zł,  Poz. 7 – 41 630 zł
Ceny zawierają należny podatek VAT.
6. Zaliczka : kwota zaliczki dla każdej nieruchomości wynosi :  4 200 zł


7. Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest :
złożenie do dnia 7 marca 2014 r.  w biurze podawczym Urzędu Gminy w Dąbrowie, ul. Ks.prof.J.Sztonyka 56, pok. Nr 1 zgłoszenia udziału w rokowaniach. Zgłoszenia                    w rokowaniach należy składać pisemnie w zamkniętych kopertach z dopiskiem 
„Zgłoszenie udziału w rokowaniach na zbycie działki nr ……..… (należy wpisać nr działki,  w której rokowaniach oferent zamierza wziąć udział)  położonej w Sokolnikach, obręb Dąbrowa”
Zgłoszenie powinno zawierać :
- imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba  
  prawna lub inny podmiot,
- datę sporządzenia zgłoszenia,
- oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   
   zastrzeżeń,
- proponowaną cenę nie niższą niż cena wywoławcza i sposób jej zapłaty (jednorazowo lub na  
   raty),
- kopię dowodu wpłaty zaliczki.
8. Informacje dotyczące warunków rokowań można uzyskać w  Urzędzie Gminy Dąbrowa,  
    ul. Ks.prof.J.Sztonyka 56, pok. 104, tel. 77 4641010 wew. 204.
9. Termin i miejsce rokowań  -  13 marca  2014 r. Poz. 1 godz. 900, Poz. 2 godz. 1000 ,     Poz. 3 godz. 1100, Poz. 4 godz. 1200, Poz. 5 godz. 1300, Poz. 6 godz. 1400, Poz. 7 godz. 1500     w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Dąbrowie ul. Ks. prof. Józefa Sztonyka 56.
10. Zaliczkę tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku  uchylenia się od zawarcia umowy należy wpłacić w kasie gminy lub na konto Nr 92 1130 1219 0026 3109 4920 0003  do dnia 7 marca 2014 r. Uznanie wskazanego rachunku bankowego  upływa z dniem            7 marca  2014 r.  Datą wpływu zaliczki jest dzień uznania rachunku bankowego Urzędu.
Zaliczkę, wniesioną przez uczestnika rokowań, który wygra rokowania, zalicza się na poczet ceny nabycia własności nieruchomości.
11.Wójt Gminy Dąbrowa ma prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
12. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem umowy.

Wójt Gminy Dąbrowa
      Marek Leja

 

działki_sokolniki.jpeg

sat_SOKOLNIKI.jpeg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 06-02-2014 09:05
Przewiń do góry