26 stycznia 2023 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 26 stycznia 2022 r. (czwartek) o godzinie 1500  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.
Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2023,
  b. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2023,
  c. kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy dla osób objętych wieloletnim rządowym programem    "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,
  d. określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023,
  e. określenia wartości stawek za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianych przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców w Gminie Dąbrowa,
  f. wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa,
  g. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Dąbrowie wraz z prawem własności zabudowy,
  h. nadania nazwy ulicy w Naroku,
  i. załatwienia skargi z dnia 9.12.2022 r. na Wójta Gminy Dąbrowa,
  j. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa,
  k. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa dla obszaru położonego w miejscowości Chróścina,
  l. zmiany Uchwały Nr XLIX/414/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok.
 4. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 5. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                                          PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                                        /-/ Mariusz Konopa

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 20-01-2023 10:02
Przewiń do góry