Nabór wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Dąbrowa informuje o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił konkursowy tryb naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Opolskiego, w ramach którego Gmina Dąbrowa ma możliwość ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów azbestowych z terenu nieruchomości znajdujących się na jej obszarze. 
W związku z powyższym, Gmina Dąbrowa planuje wystąpić o dofinansowanie zadania w imieniu wszystkich zainteresowanych mieszkańców, którzy posiadają na swojej posesji wyroby zawierające azbest. Kosztami kwalifikowanymi, które zostaną pokryte z budżetu Gminy Dąbrowa oraz środków WFOŚiGW w Opolu są: demontaż, transport i unieszkodliwiania materiałów zawierających azbest. W przedsięwzięciu mogą brać również właściciele nieruchomości, którzy posiadają wyroby azbestowe już zdemontowane. Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie właściciela nieruchomości. 
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w terminie od 3 do 14 marca br. roku    w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. ks. prof J.Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa; pokój nr 11. Informacji udzielają również pracownicy Biura Gospodarki Odpadami: 774641010 w. 111 lub 774641058.
Wymagane załączniki do wniosku:
1) dokument, potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (kopia odpisu z księgi wieczystej lub wypis z rejestru gruntów); w przypadku nieruchomości, do której tytuł prawny posiada kilka osób, należy dołączyć pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli na realizację zadania; wniosek może złożyć pełnomocnik, przy czym wraz z wnioskiem należy wówczas złożyć odpowiednie  pełnomocnictwo;
2) oświadczenie, że do dnia podpisania umowy wnioskodawca dostarczy dokument potwierdzający zgłoszenie robót związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest organowi administracji architektoniczno-budowlanej (zgłoszenie robót należy dokonać z odpowiednim wyprzedzeniem, ze względu na możliwość wniesienia sprzeciwu przez ww. organ w terminie 30 dni) lub pozwolenie na budowę, wymagane w przypadku, gdy w wyniku rozbiórki lub przebudowy elementów budowlanych zawierających azbest nastąpi zmiana elementów konstrukcyjnych obiektu lub inna zmiana wymagająca pozwolenia na budowę;                                                                                    
3) ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, sporządzoną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami);                                                                          
4) formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (nieobligatoryjny dla wszystkich wnioskodawców), stanowiący załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis lub formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, stanowiący załącznik do obowiązującego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Wnioskodawca zobowiązany do złożenia ww. formularza ma również obowiązek do przedłożenia wszystkich zaświadczeń lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis, jaką otrzymał w okresie trzech lat obrotowych (dwóch poprzedzających i w roku złożenia wniosku), bądź oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy, jak również zobowiązany jest do złożenia informacji w zakresie prowadzonej przez niego działalności, sytuacji ekonomicznej w tym sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzonych zgodnie z przepisami o rachunkowości oraz informacji w zakresie wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

DOCRegulamin dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azRegulamin_dofinansowania.doc (42,00KB)

DOCWNIOSEK_.doc (33,50KB)

DOCOświadczenie_zgłoszenie_robót_lub_pozwolenie_na_budowę.doc (25,50KB)

DOCWzór_pełnomocnictwa.doc (23,50KB)

DOCXOCENA stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest azbest.docx (20,00KB)

DOCXOŚWIADCZENIE - pomoc de minimis.docx (15,25KB)

PDFformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w rolnictwie.pdf (82,72KB)

PDFformularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis-przedsiębiorcy.pdf (2,21MB)

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 31-01-2014 08:29
Przewiń do góry