Sesja Rady Gminy

W dniu 30 stycznia 2014 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy. 
Porządek obrad:     
1)    Sprawy regulaminowe:
a)    otwarcie sesji, 
b)    stwierdzenie prawomocności obrad,
c)    przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2)    Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
3)    Przyjęcie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2013-2016, 
4)    Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów,
5)    Zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej w Mechnicach, 
6)    Zmiana  Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
7)    Upoważnienie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, w tym do wydawania decyzji administracyjnych, w zakresie dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne,
8)    Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego- zasiłku celowego- na zakup posiłku lub żywności,
9)    Określenie zasad zwrotu wydatków za świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych,
10)   Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc gminy w zakresie dożywiania’’ na lata 2014-2020,
11)   Nadanie nazwy ulicy w Dąbrowie,
12)   Uchwalenie Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Dąbrowa zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Dąbrowa przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, 
13)    Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Dąbrowa na rok 2014,
14)    Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa na rok 2014,
15)    Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy Dąbrowa na rok 2014,
16)    Zatwierdzenie planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2014
17)    Zmiana uchwały dot. inkasa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso,
18)    Zmiana budżetu gminy na 2014 rok,
19)    Zmiana wieloletniej prognozy finansowej.
20)    Interpelacje radnych.
21)    Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
22)    Wolne wnioski i zapytania.

 


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 24-01-2014 08:29
Przewiń do góry