19 grudnia 2022 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 19 grudnia 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.
Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Dąbrowa, Karczów, Narok, Prądy,
  b. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Dąbrowa nieruchomości położonej w Dąbrowie,
  c. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Komprachcice w zakresie lokalnego transportu   zbiorowego,
  d. zmiany Uchwały Nr XLVIII/402/22 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regularnym przewozie osób,
  e. określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Dąbrowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów,
  f. uchylenia Uchwały Nr XLIV/313/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
  g. zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok,
   h. ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022,
   i. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
   j. uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2023 rok.
 4. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 5. Wolne wnioski i zapytania.

     

                                                                                                                                         PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                                        /-/ Mariusz Konopa

 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 16-12-2022 09:37
Przewiń do góry