Dąbrowskie szlaki rowerowe

Gmina Dąbrowa otrzyma dofinansowanie! Projekt spełnił wszystkie wymagane kryteria i na podstawie rekomendacji udzielonej przez Euroregionalny Komitet Sterujący został zatwierdzony i przeznaczony do dofinansowania! Zadanie pod nazwą „Rowerem po szlaku Dąbrowskim” w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3: Wspieranie współpracy społeczności lokalnych, Dziedzina wsparcia 3.3: Fundusz Mikroprojektów.
 
Struktura współfinansowania projektu przedstawia się następująco:
1. dofinansowanie EFRR:                             23 511,00 EUR
2. dofinansowanie z budżetu państwa:            2 766,00 EUR
3. wkład własny beneficjenta (gmina):             1 383,00 EUR
 
Razem całkowite wydatki kwalifikowane przyznane w ramach projektu to:    27 660,00 EUR
 
 
Zadanie pt.: „Rowerem po szlaku Dąbrowskim” ma na celu stworzenie przyjaznych warunków na terenie naszej gminy dla miłośników turystyki rowerowej, współpracę z Gminą Jesenik w zakresie przyłączenia się siecią szlaków przez Niemodlin, powiat nyski do Czech oraz promocję naszego regionu pod kątem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Najistotniejszym punktem w projekcie było pozyskanie partnera czeskiego do wspólnych działań w projekcie ponieważ ideą Euroregionu Pradziad jest zbliżanie i współpraca pomiędzy Polską i Czechami, zacieśnianie kontaktów społeczności zamieszkałych po obu stronach granicy przez organizowanie i wspieranie wspólnych przedsięwzięć w dziedzinie turystyki, sportu, kultury i oświaty.
Złożony projekt zakłada oznakowanie tras rowerowych z zamontowaniem małej architektury, postawienie ok. 15 tablic informacyjnych, stworzenie mapy interaktywnej (ścieżki wirtualnej) po szlaku Dąbrowskim, a w tym indywidualną koncepcję graficzną, zdjęcia, min. 100 panoram sferycznych, 5 zdjęć lotniczych i lektor w języku polskim. Obok tego, w ramach promocji zadanie zakłada opublikowanie przewodnika z mapą i wskazaniem precyzyjnych szlaków rowerowych po Gminie Dąbrowa oraz Gminy Jesenik, wydanie kieszonkowych map z opisem w dwóch językach oraz innych materiałów promocyjnych.
Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 02-12-2013 15:51
Przewiń do góry