Sesja Rady Gminy

W dniu 30 września 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 16.00 w Urzędzie Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy.
 

Porządek obrad:   
1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie prawomocności obrad,
c) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
2) Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
3) Zaopiniowanie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.
4) Zaliczenie dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych,
5) Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy,
6) Nadanie nawy ulicy w Naroku,
7) Utworzenie Stowarzyszenia ,,Aglomeracja Opolska’’,
8) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na wyprzedzającej finansowanie zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’,
9) Zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie wkładu własnego gminy do zadania pn. ,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelaznej wraz z siecią tranzytową do przepompowni ścieków przy ul. Ceglanej w Sławicach ‘’ w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś 3 ,,Jakość życia na obszarach wiejskich’’, działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej’’,
10) Udzielenie dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sławicach,
11) Zmiana Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
12) Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok,
13) Interpelacje radnych.
14) Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
15) Wolne wnioski i zapytania.       

    
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY DĄBROWA
prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 27-09-2013 09:43
Przewiń do góry