28 marca 2022 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 28 marca 2022 r. (poniedziałek) o godzinie 1500 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie, odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie miedzy sesjami.
3. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2021 rok,
4. Informacja z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz z informacją o potrzebach związanych z ich realizacją.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Dąbrowa w roku 2022,
b) wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XXVII/243/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025,
c) ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Dąbrowa,
d) zmiany uchwały nr XXV/169/09 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 marca 2009r.  w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków za: wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa,
e) zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok,
f) wyrażenia poparcia dla "Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie dyskryminacji Mniejszości Niemieckiej".

6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 25-03-2022 10:19
Przewiń do góry