24 lutego 2022 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 24 lutego 2022 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie miedzy sesjami.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2021 rok.
4. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy  Dąbrowa za 2021 rok.
5. Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Dąbrowa za 2021 rok.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2022-2025,
 2. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 3. nadania nazwy ulicy w Karczowie (Szyszkowa),
 4. nadania nazwy ulicy w Ciepielowicach (Gruszkowa),
 5. zmiany uchwały nr XXVII/244/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2021 r., poz. 618)”,
 6. uchylenia Uchwały Nr XXVIII/252/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 marca 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Dąbrowa i część obrębu Chróścina),
 7. uchylenia Uchwały Nr XXVII/246/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 25 lutego 2021r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Mechnice),
 8. uchylenia Uchwały Nr XIV/120/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (obręb Karczów),
 9. poparcia „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec obniżenia wysokości subwencji oświatowej na edukację w zakresie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego na rok 2022”,
 10. zmiany Uchwały Nr XXXVI/314/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2022 rok,
 11. zmiany Uchwały Nr XXXVI/313/21 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

7. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8. Wolne wnioski i zapytania.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-02-2022 10:45
Przewiń do góry