29 listopada 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) o godzinie 14:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesja Rady Gminy.
Proponowany porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji,
 2. stwierdzenie prawomocności obrad,
 3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. przyjęcia programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
 2. przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa,
 3. ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Żelaznej,
 4. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2022 rok,
 5. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok,
 6. ustalenia dla wójta Gminy Dąbrowa miesięcznego wynagrodzenia za pracę
 7. ustalenia diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym
 8. zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.
  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok,
 9. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXV/226/20 z dnia 17 grudnia 2020 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowe.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o oświadczeniach majątkowych radnych.
5. Informacja Wójta Gminy o oświadczeniach majątkowych pracowników zobowiązanych do ich złożenia.
6. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
7. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                               /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 26-11-2021 10:46
Przewiń do góry