Przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu dzieci z rodzin byłych pracowników PGR-ów

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło program wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, z którego skorzystać mogą gminy, na terenie których działały Państwowe Gospodarstwa Rolne.
Gmina Dąbrowa zbiera informacje o zapotrzebowaniu do złożenia wniosku w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.
Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Do kogo skierowany jest program?              
Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y. Wsparcie przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem, zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

„Czy po wskazanym w dokumentacji terminie (2 lat), sprzęt ma zostać przekazany przez Grant obiorcę na własność Beneficjentów Ostatecznych?

Zgodnie z zapisami dokumentacji sprzęt od razu przechodzi na własność beneficjenta ostatecznego, okres 2 lat to okres monitorowania utrzymania efektów projektu.

Informacja o zmianach w dokumentacji konkursowej Konkursu Grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w ramach działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Zmianie uległy niżej wskazane dokumenty dotyczące w/w Konkursu Grantowego:

Umowa o powierzenie Grantu:

 • § 4 pkt 1 ppkt 3 – otrzymuje brzmienie: przekazanie zakupionego sprzętu na własność oraz usług/oprogramowania nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego;”

Informacje dodatkowe:
- program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
- informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr
- dokumenty należy składać kompletne łącznie z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
  i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
 2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
 3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
  w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?
Warunkiem udziału w programie jest:

 1. Złożenie oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu
  w miejscowości, w której funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej (PGR), w której pracowali członkowie rodzin (krewni w linii prostej), tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni lub oświadczenia ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność. Te dokumenty będą podstawą do złożenia wniosku przez gminę.
 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 3. W razie posiadania: dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia w PPGR, które należy dołączyć do oświadczenia.

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?
Wszystkie niezbędne oświadczenia należy złożyć niezwłocznie do 28 października 2021r. do godz. 14.30, w sekretariacie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. Józefa Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa. Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Stosowne oświadczenia można pobrać poniżej lub pod adresem: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Informacji o Programie można uzyskać w Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie
tel.: 77 464 10 73
e-mail: sekretariat.gzeasip@gminadabrowa.pl

Gmina złoży wniosek w przypadku znacznego zainteresowania społecznego tym programem.
Więcej o programie na stronie Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

DOCXRegulamin konkursu (123,13KB)
DOCWzór oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego (151,50KB)
DOCWzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych pobierających nauki w roku szkolnym 2021/2022 którzy ukończyli 18 rok życia) (151,50KB)
 

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 20-10-2021 12:00
Przewiń do góry