Rewitalizacja zabytkowej części wsi Ciepielowice

stopka.jpeg

Dofinansowanie: PROW  2014-2020 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Przedsięwzięcie 5 Lokalnej Strategii Rozwoju – Krajobrazy
Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocja lokalnych zasobów przyrodniczych
i kulturowych. Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich

Zakres projektu:

  1. Rewitalizacja fragmentu zespołu pałacowo-parkowego w Ciepielowicach i wprowadzenie w miejsce zdegradowanego nieużytku rozwiązań sprzyjających środowisku oraz bioróżnorodności:
    a. wykonanie murku oporowego ;
     b. wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego  - ścieżek,
    c. nasadzenie roślinności – rosarium i łąki kwietne,
  2. Tablica wizualizacyjna z szybą, na której będzie naniesiony szkic pałacu z  czasów przed dewastacją.

  3. Wydanie broszury, która opisuje historię pałacu w Ciepielowicach.

  4. Zorganizowanie imprezy promującej i zwieńczającej realizację projektu.

Produkty i rezultaty:

Liczba zabytków poddanych procesom konserwatorskim lub restauratorskim – 1 szt. 
Liczba obiektów przyrodniczych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii – 1 obiekt.

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                          175 905,00  zł
Koszty kwalifikowane:                                     175 905,00  zł
Dofinansowanie EFRR:                                   111 928,00  zł
Procentowy poziom wsparcia:                         63,63  %

Okres realizacji projektu:

Planowane zakończenie realizacji             2022-12

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry