Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Karczowie, gmina Dąbrowa

Fundusze Europejskie Program Regionalny - Flaga RP - Opolskie - Unia Europejska Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne

Dofinansowanie: RPO WO 2014-2020 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi

Zakres projektu:

 1. Działania informacyjno-promocyjne obejmują:

  1. zakup i montaż tablic informacyjnych nt. projektu,

  2. opracowanie, wydruk i dystrybucję ulotek informacyjnych,

  3. zakup automatu na butelki PET,

 2. Koszty nadzorów:  

  1. nadzór inwestorski (na etapie budowy),

 3. Roboty budowlano-montażowe:

  1. przygotowanie dokumentacji budowlanej projektu, przeprowadzenie prac geodezyjnych oraz uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień, warunków technicznych, zgód, decyzji, pozwoleń i zezwoleń,

  2. przeprowadzenie badań wodno-gruntowych,

  3. przygotowanie, utwardzenie i wybrukowanie powierzchni PSZOK,

  4. wykonanie drogi dojazdowej do PSZOK,

  5. wykonanie instalacji elektrycznej i przyłącza,

  6. wykonanie przyłącza wodnego,

  7. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego,

  8. zakup i zainstalowanie kranu i umywalki dla użytkowników PSZOK

  9. zakup studni chłonnej lub instalacji rozsączania,

  10. ogrodzenie placu PSZOK wraz z montażem bramy wjazdowej,

  11. zakup i montaż bramy przesuwnej,

  12. oświetlenie placu PSZOK,

  13. oświetlenie uliczne wzdłuż wjazdu na PSZOK,

  14. zakup i montaż najazdowej wagi samochodowej ,

  15. zakup i montaż kontenera obiektowego – biurowo-socjalnego,

  16. zakup, montaż i transport kontenera obiektowego na magazyn odpadów niebezpiecznych,

  17. zakup, transport i montaż kontenera na punkt wymiany rzeczy używanych,

  18. zakup, transport i montaż z przeznaczeniem na magazyn odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz ze sprzętem do utrzymania PSZOK,

  19. zakup, montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego,

  20. przygotowanie terenu i obsianie ok. 100 m2 powierzchni trawą,

 4. Przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej, m.in.:

  1. przygotowanie Programu Funkcyjno-Użytkowego,

  2. przygotowanie Studium Wykonalności Inwestycji,

 5. Wyposażenie PSZOK:

  1. zakup regału oraz wyposażenia do punktu wymiany rzeczy używanych oraz regałów do magazynu odpadów niebezpiecznych,

  2. zakup i transport kontenerów oraz pojemników na poszczególne frakcje odpadów,

  3. oznakowanie kontenerów, pojemników oraz pomieszczeń,

  4. zakup niezbędnego wyposażenia p.poż oraz BHP,

  5. zakup wyposażenia biurowo-socjalnego,

  6. zakup pozostałego wyposażenia punktu wymiany rzeczy używanych,

  7. zakup licencji oprogramowania do obsługi PSZOK,

  8. zakup tablic informacyjnych dotyczących PSZOK,

  9. zakup tablic zapasowych do oznakowania kontenerów i pojemników,

  10. zakup kosiarko-zamiatarki.

Produkty i Rezultaty:

Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych  – 1 szt.
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów  – 8 213 osób

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                     1 176 452,48 zł
Koszty kwalifikowane:                                1 176 452,48 zł
Dofinansowanie EFRR:                              999 984,57 zł
Procentowy poziom wsparcia:                    85%

Okres realizacji projektu: 

Od                                                      2019-05-13
Do (zakończenie rzeczowe)               2022-11-30
Do (zakończenie finansowe)             2022-12-31

 

 

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry