Szlakiem Odry - ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa

kjkj.jpeg

Dofinansowanie: RPO WO 2014-2020 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Zakres projektu:

 1. Ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w Dąbrowie, Naroku, Niewodnikach i Żelaznej:
  1. roboty ziemne, nasadzenia drzew i krzewów, siew i wykaszanie roślinności łąkowej i traw w Niewodnikach,
  2. prace przygotowawcze, nasadzenia drzew i krzewów, siew i wykaszanie roślinności łąkowej w Dąbrowie i Naroku oraz prace pielęgnacyjne w ramach alei lipowej w Naroku,
  3. prace przygotowawcze, nasadzenia drzew i krzewów, siew i wykaszanie roślinności łąkowej, odmulanie zbiornika w Żelaznej,
  4. montaż infrastruktury edukacyjnej i małej architektury w Niewodnikach,
  5. montaż infrastruktury edukacyjnej i małej architektury w Dąbrowie i Naroku,
  6. montaż infrastruktury edukacyjnej w Żelaznej,
  7. przygotowanie dokumentacji technicznej – projektu budowlanego dla inwestycji w Niewodnikach,
  8. przygotowanie programów funkcjonalno-użytkowych dla Dąbrowy, Naroku i Żelaznej,
  9. zapewnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i przyrodniczego,
  10. wykonanie „Ekspertyzy przyrodniczej dotycząca ochrony zagrożonych gatunków i siedlisk w miejscowości: Dąbrowa, Narok, Niewodniki i Żelazna w gminie Dąbrowa”.
 2. Opracowanie dokumentacji przyrodniczej dla gminy Dąbrowa tj.
  1. wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej,
  2. wykonanie opracowania ekofizjograficznego gminy Dąbrowa,
  3. działania edukacyjno-informacyjne realizowane przez beneficjenta (5 warsztatów edukacyjnych prowadzonych przez 2 trenerów po 5 godzin - 10 000 zł, przygotowanie treści edukacyjno-informacyjnych na stronę www gminy - ok. 1000 zł oraz do gminnej gazetki 2 artykuły - 1000 zł oraz przez partnerów (przygotowanie i montaż dwóch tablic edukacyjnych);
  4. przygotowanie Studium wykonalności inwestycji jako niezbędnej dokumentacji projektu.
 3. Działanie edukacyjno – informacyjne w ramach kampanii edukacyjnej w gminie Dąbrowa takie jak:
  1. warsztaty edukacyjne
  2. przygotowanie treści edukacyjno – informacyjnych na stronę www gminy oraz do gminnej gazetki
  3. przygotowanie i montaż dwóch tablic edukacyjnych

Produkty i Rezultaty:

Liczba opracowanych dokumentów planistycznych z zakresu ochrony przyrody – 2 szt.
Liczba wspartych form ochrony przyrody – 1 szt.
Liczba siedlisk/zbiorowisk roślinnych objętych projektem – 2 szt.
Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 1 szt.

Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 1150 osób.

Wartość projektu i Źródła finansowania:

Całkowita wartość:                                     1 282 296,81 zł
Koszty kwalifikowane:                                1 282 296,81 zł
Dofinansowanie EFRR:                              1 089 952,28 zł
Procentowy poziom wsparcia:                    85%

Okres realizacji projektu:

Od                                                       2019-09-18
Do (zakończenie rzeczowe)               2022-10-31
Do (zakończenie finansowe)              2022-11-30


Informacja na temat warsztatów dla młodzieży szkolnej gminy Dąbrowa w ramach projektu „Szlakiem Odry – ochrona zagrożonych gatunków i odtwarzanie siedlisk w gminie Dąbrowa” realizowanego w ramach działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO na lata 2014-2020.

Przeprowadzono zajęcia warsztatowe z następującej tematyki:
- zmiany klimatu oraz ich wpływ na bioróżnorodność oraz dostosowanie do zmian klimatu poprzez działania lokalne.

Na warsztatach zapoznano uczniów z:
-  zmianami klimatu obecnymi i prognozowanymi, wpływie tych zmian na środowisko wodne i bioróżnorodność   oraz możliwościami podejmowania lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu  szkole, w domu, na terenach ogrodów przydomowych i na terenach publicznych,
 -  zagrożonymi gatunkami roślin i siedliskami dla owadów zapylających i innych grup zwierząt oraz możliwościami ograniczenia antropopresji i możliwościami adaptacji do zmian klimatu.
Zajęcia miały na celu podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Gminy Dąbrowa, zachęcenie do podejmowania działań dla przyrody i dostosowania się do zmian klimatu.
Na zajęciach uczniowie dowiedzieli się w jaki sposób przebiegają zmiany klimatu, jaki sa skutki tych zmian dla lokalnego środowiska, jaki ślad wodny odciskamy jako użytkownicy wody, działania praktyczne w zakresie dostosowania się do zmian klimatu; na czym polega praca owadów zapylających i jaka żywność powstaje przy udziale owadów, żeby przekonać się, jak wielkie mają znaczenie dla człowieka. Zajęcia zachęcały do podejmowania lokalnych działań dla przyrody i klimatu. Zajęcia były prowadzone w salach lekcyjnych oraz na dworze (skwer lub boisko szkolne).

W zajęciach wzięli udział uczniowie klas VIII – 5 grup ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Naroku, Chróścinie. Zajęcia przeprowadzili edukatorzy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”  w dniach 07.09.2022 i 26.09.2022 r.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Przewiń do góry