Stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022

Od 1 września do 15 września br. będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium oraz zasiłku szkolnego. Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dąbrowa znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie refundacji poniesionych kosztów lub świadczenia pieniężnego. Warunkiem wypłaty świadczenia jest poniesienie przez rodzica kosztów na cele edukacyjne dziecka.

Szczegółów udziela Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie tel. 77/464-10-73 w. 216, www.bip.gzeasip.gminadabrowa.pl w zakładce: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w GZEASiP.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-08-2021 15:38
Przewiń do góry