Fundusz Sołecki Ciepielowice 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Ciepielowice, została przyznana kwota w wysokości 13 828,20 zł.***

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

1. Utrzymanie i serwis domeny (strony) interntowej www.ciepielowice.pl (koszt zadania: 250,00 zł)
2. Festyn wiejski z zabawą z okazji dożynek połączoną z konkursami dla dzieci (koszt zadania: 2 000,00 zł)
3. Komplekswe utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie sołectwa Ciepielowice (koszt zadania: 300,00 zł)
4. Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej wraz z ich wyposażeniem (koszt zadania: 2 000,00 zł)
5. Zakup, utrzymanie i naprawa urządzeń na plac zabaw (koszt zadania: 1 000,00 zł)
6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - tereny rekreacyjno-sportowe (koszt zadania: 8 278,20 zł)

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-06-2013 07:44
Przewiń do góry