Fundusz Sołecki Dąbrowa 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Dąbrowa, została przyznana kwota w wysokości 22 521,50 zł.***

Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013

1. Modernizacja przestrzeni publicznej utworzenie miejsca dla celów kulturalno-rekreacyjnych przy remizie strażackiej OSP - II etap - wykonanie zadaszenia nad betonowym podestem, wykonanie skarp ziemnych wokół podestu, zagospodarowanie i rekultywacja całego terenu (koszt zadania: 19 521,50 zł)
2. Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa Dąbrowa - zakup kwiatów, trawy, kory, środki ochrony roślin, ziemi, nawóz, koszenie, nawadnianie), transport materiałów, robocizna (koszt zadania: 2 000,00 zł)
3. Wykonanie tablicy informacyjnej z map miejscowości Dąbrowa - usługa polegająca na wykonaniu tablicy informacyjnej z topografią wsi. Montaż, zakup podstawy w celu montażu (koszt zadania: 1 000,00 zł)

 

*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:    

 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                      100

F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb

Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców

Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 10-06-2013 07:42
Przewiń do góry