Fundusz Sołecki Lipowa 2013

Na rok 2013,  dla sołectwa Lipowa, została przyznana kwota w wysokości 8 152,78 zł.***
 
Zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w roku 2013
 
1.  Wyposażenie istniejącego terenu rekreacyjno - sportowego - słupki do siatki z napięciem i montażem, siatka do siatkówki, siatka do dwóch bramek do piłki nożnej, piłka do siatki (koszt zadania: 2 139,00 zł)
2.  Zakup stołu do ping-ponga - zakup sołu do ping-ponga betonowego z siatką metalową, wkopanie w grunt (koszt zadania: 4 000,00zł)
3. Koszenie terenów zielonych w sołectwie oraz zakup środków eksploatacyjnych - paliwo, olej, wymiana noża, ostrzenie, konserwacja (koszt zadania: 1 113,78 zł)
4. Organizacja imprez i uroczystości wiejskich - opłata prowadzącego, zakup drobnych nagród (koszt zadania: 1 000,00 zł)
 
 
*** Zgodnie z art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z 20.02.2009r. o funduszu sołeckim, wysokość środków wyliczana jest według wzoru:   
 
 F =    { 2 + __Lm__ }  x Kb
                       100
 
F- wysokość środków przeznaczonych na dane sołectwo, jednak nie więcej niż dziesięciokrotność Kb
 
Lm – liczba mieszkańców sołectwa wg. stanu na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, określona na podstawie prowadzonego przez gminę zbioru danych stałych mieszkańców
 
Kb – kwota bazowa – obliczona jako iloraz wykonanych dochodów bieżących danej gminy, o których mowa w przepisach o finansach publicznych, za rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata oraz liczby mieszkańców zamieszkałych na obszarze danej gminy, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy o dwa lata, ustalonej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 07-06-2013 22:15
Przewiń do góry