24 czerwca 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesja Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2020 i głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania:
 1. przedstawienie raportu o stanie gminy,
 2. debata nad raportem o stanie gminy,
 3. przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa wotum zaufania za rok 2020.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2020:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2020, sprawozdania finansowego za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa,
 2. przedstawienie uchwały nr 59/2021 z dnia 2 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2020 rok,
 3. przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej Gminy Dąbrowa w sprawie wydania opinii
  o wykonaniu budżetu gminy za rok 2020 i wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa zawartymi w Uchwale Komisji Rewizyjnej Gminy Dąbrowa,
 4. przedstawienie  uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Dabrowa za rok 2020
 5. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2020 rok,
 2. udzielenia Wójtowi Gminy Dąbrowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok,
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
  w Dąbrowie za 2020 rok,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2020 rok,
 5. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2020 rok,
 6. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice,
 7. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Nowa Jamka,
 8. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Siedliska,
 9. zarządzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Skarbiszów,
 10. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty
 11. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2021/2022,
 12. określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
  o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy
 13. udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Ochrony Dóbr Kultury w Gminie Dąbrowa „Dąbrowskie Skarby” na realizację zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
 14. zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok,
 15. określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                                    PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                               /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-06-2021 09:56
Przewiń do góry