29 kwietnia 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 29 kwietnia2021 r. (czwartek) o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesję Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2020.
 4. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie Gminy Dąbrowa w 2020r. - GZ LZS, Stowarzyszenie Sympatyków Kultury Fizycznej Klub Sportowy Dąbrowa, Opolski Klub Taekwondo, Akademia ,,Tygrysek''.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodzinny na lata 2019-2021.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Miastu Opole mienie Gminy Dąbrowa w związku ze zmianą granic,
b) przekształcenia Publicznego Przedszkola im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku przy ul. Odrzańskiej 2 poprzez likwidację oddziału zamiejscowego zlokalizowanego w Żelaznej przy ul. Warszawskiej 1,
c) załatwienia skargi z dnia 24 lutego 2021r. na kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie,
d) zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020 r.w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok,

7.Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
8.Wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                                                PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                               /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 23-04-2021 10:21
Przewiń do góry