Przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (część obrębu Narok)

GP.6720.1.2021.MP                                                                                                                  Dąbrowa, 25 marca 2021 r.
 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa uchwały nr XXVI/242/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.
Wnioski należy składać w formie papierowej w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: ug@gminadabrowa.pl, w terminie do dnia 16.04.2021 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

                                                                                                                                                        Z up. Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                                              Marcin Oszańca
                                                                                                                                                              Zastępca Wójta

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Dąbrowa od 25.03.2021 r. do 16.04.2021 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) w związku z obwieszczeniem z dnia 25.03.2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dąbrowa, którą reprezentuje Wójt Gminy Dąbrowa, 49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, NIP: 991-04-58-640, REGON: 531413047.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e mail: iod@efigo.pl.
3. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych tj. rozpatrzenia wniosków do zmiany Studium na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r. nr 118, poz. 1233) w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Dane osobowe wnioskodawcy mogą zostać przekazane:
1) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym urzędowi wojewódzkiemu;
2) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Dąbrowa przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem danych jest Wójt Gminy Dąbrowa, w tym: do biura projektowego.
5. Dane osobowe wnioskodawcy będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji.
6. Podane przez wnioskodawcę dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub organizacji międzynarodowej.
7. Wnioskodawca ma prawo do:
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne;
3) do żądania usunięcia danych osobowych;
4) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie ich jest równoznaczne z niemożliwością rozpatrzenia wniosków do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.
Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.), Wójt Gminy Dąbrowa informuje również o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g, RODO tj. PRAWO DOSTĘPU przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 


GP.6720.1.2021.MP                                                                                                                          Dąbrowa, 25 marca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa 


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa uchwały nr XXVI/242/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące oceny oddziaływania na środowisko w Urzędzie Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa w terminie do dnia 16.04.2021 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa. Zgodnie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej;
2) ustnie do protokołu;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: ug@gminadabrowa.pl.

 

                                                                                                                                      Z up. Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                          Marcin Oszańca
                                                                                                                                          Zastępca Wójta

Wywieszono na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy Dąbrowa
od 25.03.2021 r. do 16.04.2021r.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 25-03-2021 17:13
Przewiń do góry