Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice

GP.6721.3.2016.MP                                                                                                                      Dąbrowa, 18 marca 2021 r.

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Dąbrowa
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice, gmina Dąbrowa oraz możliwości zapoznania się z dokumentacją w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu planu


          Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.), w związku z uchwałą Nr XVIII/126/16 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 maja 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu „Ciepielowice”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice, gmina Dąbrowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 marca do 16 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu. Projekt planu w terminie wyłożenia podlega również publikacji na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Dąbrowa.
         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, w sali nr 106, o godzinie 15.30.
        Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r poz. 293 z późn.zm.), uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu,. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Dąbrowa na adres Urzędu Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na adres ug@gminadabrowa.pl wraz z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 maja 2021 r. Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5, art. 40, w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), podaję do publicznej wiadomości, że zgodnie z art. 46 pkt 1 ww. ustawy, projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w opracowywaniu dokumentów. Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Dąbrowie, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, w pokoju nr 108, w godzinach pracy urzędu. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do ww. projektu należy składać do dnia 4 maja 2021 r. na piśmie, na adres: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa lub drogą elektroniczną na adres: ug@gminadabrowa.pl lub osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa.
            Na podstawie art. 11a i 8a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781) informuję, że:
1) W związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Dąbrowa, danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice, gmina Dąbrowa przysługuje Pani/Panu prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.
2) Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dąbrowa, z siedzibą przy ulicy Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, jest Wójt Gminy Dąbrowa.
3) W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Państwa danych osobowych w naszej jednostce, praw Państwu przysługujących, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którym jest Pan Marcin Tynda, kontakt e-mail: ido@efigo.pl lub kontakt listowny: Urząd Gminy Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit a i c RODO w celu opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Ciepielowice, gmina Dąbrowa, na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn.zm.)
5) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy (dane obowiązkowe: imię, nazwisko, nazwa, adres).
6) Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi i wniosku bez rozpatrzenia.
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z naszą jednostką przetwarzają dane osobowe.
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie sporządzania projektu planu oraz w obowiązującym okresie archiwizacji - zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).
10) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11) Przekazywanie Państwa danych do państwa trzeciego – nie stosuje się.

 

                                                                                                                                              Wójt Gminy Dąbrowa
                                                                                                                                       Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 18-03-2021 13:44
Przewiń do góry