Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Dąbrowa

W związku z podjętymi działaniami przez Gminę Dąbrowa, w zakresie opracowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Dąbrowa na lata 2013-2032”, informujemy, że na przełomie marca i kwietnia br. rozpocznie się inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest, zlokalizowanych na terenie naszej Gminy. Inwentaryzację przeprowadzą pracownicy Pracowni Analiz Środowiskowych „Sozolog”. Osoby przeprowadzające inwentaryzację, będą posiadały stosowne upoważnienie wydane przez Wójta Gminy Dąbrowa.

Zwracamy się prośbą, do właścicieli i zarządców nieruchomości, o współpracę z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej ww. inwentaryzacji.

Po zinwentaryzowaniu azbestu (termin zakończenia 30.06. br. ), projekt ww. programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, zostanie wyłożony w Urzędzie Gminy, do publicznego wglądu. Zainteresowane osoby będą miały możliwość wznoszenia uwag oraz wniosków do projektu.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy, umożliwi pozyskanie środków finansowych (zewnętrznych) na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Jednocześnie przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy i użytkownicy miejsc, w których wykorzystywane są wyroby zawierające azbest, są zobowiązani do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania, do dnia 31 stycznia każdego roku, odpowiednio wójtowi (osoby fizyczne) oraz marszałkowi (firmy).

Wyroby zawierające azbest powinny być usunięte do 31 grudnia 2032 roku. Data taka pojawia się w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 26-03-2013 08:04
Przewiń do góry