Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 21 marca 2013 r. (czwartek) o godzinie 1600 w Zespole Szkół w Chróścinie odbędzie się Sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Wręczenie zaświadczenia dla nowo wybranego sołtysa wsi Skarbiszów.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za rok 2012.
 5. Sprawozdanie za 2012 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz potrzeby związanej z realizacją zadań zgodnie z art. 179 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   ( Dz. U. z 2011r. Nr. 149, poz. 887 z dnia 21 lipca 2011r.)
 6. Przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Gminy Dąbrowa w latach 2013-2015.
 7. Wyrażenie zgody na utworzenie na terenie Gminy Dąbrowa podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,, INVEST-PARK“.
 8. Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie cmentarza w Prądach.
 9. Wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości położonej w Chróścinie.
 10. Przyznanie najemcom pierwszeństwa w nabyciu budynków mieszkalnych jednolokalowych stanowiących w całości przedmiot najmu, będących własnością Gminy Dąbrowa oraz określenia zasad ich sprzedaży.
 11. Zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
 12. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla gminy Dąbrowa w roku 2013.
 13. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa.
 14. Metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłat.
 15. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 16. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Dąbrowa.
 17. Zmiana uchwały w  sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 18. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy.
 19. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.
 20. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Spraw Samorządowych Rady Gminy.
 21. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Gminy Rady Gminy.
 22. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Dąbrowa na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki.
 23. Zmiana uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XXVI/187/13 z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 24. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XXVI/188/13 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
 25. W sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.
 26. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy za rok 2012.
 27. Interpelacje radnych.
 28. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 29. Wolne wnioski i zapytania.

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 18-03-2013 14:19
Przewiń do góry