25 lutego 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesję Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności między sesjami.
 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie Dąbrowa za 2020 rok.
 4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa za 2020 rok.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Dąbrowa na lata 2016-2020.
 6. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025
 2. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa,
 3. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej w Dąbrowie,
 4. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa (Mechnice),
 5. rozpatrzenia petycji nr S.152.3.2020 z dnia 14 grudnia 2020 r.,
 6. powierzenia uprawnień Wójtowi Gminy Dąbrowa.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

 

                                                                                                                                            PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                                          /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 19-02-2021 09:00
Przewiń do góry