Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

Gmina Dąbrowa zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Gminy Dąbrowa.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-01-31.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-05-27.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-01-28.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Zbigniew Chmurowski, informatyk@gminadabrowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 464 10 10 wew. 110. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

49-120 Dąbrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56
Tel.: +48774641010
Faks: +48774641010
E-mail:
Strona internetowa: www.gminadabrowa.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Dąbrowa posiada wejście do budynku z parteru (z poziomu 0). Osoby niepełnosprawne, korzystające z wózków, mogą poruszać się po parterze budynku. Piętro budynku nie jest dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach 
ze względu na brak windy i klatkę schodową, która nie jest dostosowana do ich potrzeb.

Biuro Obsługi Klienta znajduje się na parterze budynku, przy wejściu, co umożliwia łatwy dostęp dla osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo przy wejściu do budynku został zamontowany dzwonek, który w razie potrzeby umożliwia przywołanie pracownika urzędu. 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Istnieje możliwość zaparkowania bezpośrednio przed wejściem do budynku.

Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się, osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie co najmniej na 3 dni  robocze przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:
• e-mail na adres : 
• faxem na nr 77 464 10 10 wew. 305
• listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Urząd)
• telefonicznie za pośrednictwem osoby trzeciej na nr 77 464 10 10

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej
Przewiń do góry