28 stycznia 2021 r. Sesja Rady Gminy

W dniu 28 stycznia 2021 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach odbędzie się sesję Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2021,
 2. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2021,
 3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2021 –2025,
 4. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania lub użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, stanowiących mienie komunalne Gminy Dąbrowa,
 5. wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dąbrowa na lata 2021 – 2025,
 6. zmiany uchwały nr XXIV/218/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 26 listopada 2020r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020 r., poz. 3278),
 7. zmiany uchwały nr XIV/125/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2019 r., poz. 3822),
 8. zamiaru likwidacji oddziału zamiejscowego Publicznego Przedszkola
  im. św. Franciszka z Asyżu w Naroku zlokalizowanego w Żelaznej przy
  ul. Warszawskiej 1,
 9. załatwienia skargi z dnia 23.12.2020 r. na Wójta Gminy Dąbrowa,
 10. zmiany Uchwały Nr XXV/227/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 17 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2021 rok.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.                                                                                                                     
 2. Wolne wnioski i zapytania.                      

 

                                                                                                                               PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
                                                                                                                                            /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 22-01-2021 12:26
Przewiń do góry