26 listopada 2020 Sesja Rady Gminy

W dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
 3. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021,
 2. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości na 2021 rok,
 3. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok,
 4. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa,
 5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 6. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty,
 7. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Dąbrowie,
 8. ustanowienia zasad na jakich sołtysom Gminy Dąbrowa przysługuje dieta,
 9. przyjęcia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich w Gminie Dąbrowa,
 10. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok,
 11. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

                                                                                                                 

                                                                                                                 WICEPRZEWODNICZĄCA RADY GMINY DĄBROWA
                                                                                                                                        /-/ Maria Sikora

 

                                                                                                                                                                                                      

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 20-11-2020 11:49
Przewiń do góry