29 października Sesja Rady Gminy

W dniu 29 października 2020 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Zaopiniowanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w gminie Dąbrowa za rok szkolny 2019/2020.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. przyjęcia regulaminu korzystania z Parku w Niewodnikach  ,
 2. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Chróścinie,
 3. wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Chróścinie,
 4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Skarbiszowie,
 5. określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania,
 6. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej,
 7. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok,
 8. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

 

                                                                                                                  PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA
                                                                                                                                /-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 23-10-2020 12:05
Przewiń do góry