27 sierpnia Sesja Rady Gminy

W dniu 27 sierpnia 2020 r. (czwartek) o godzinie 1500 o godzinie 1500 w Publicznej Szkole Podstawowej w Dąbrowie , odbędzie się sesję Rady Gminy Dąbrowa

Porządek obrad:   

 1. Sprawy regulaminowe: 
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 r.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa,
 2. zmiany załącznika graficznego do uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok,
 3. ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Park w Dąbrowie”,
 4. przyjęcia regulaminu korzystania z Rolkowiska oraz Skateparku w Dąbrowie,
 5. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Chróścina,
 6. wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów,
 7. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dąbrowie,
 8. utworzenia punktów przedszkolnych w miejscowości Żelazna,
 9. zmiany uchwały Nr X/84/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
  w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa,
 10. zmiany Uchwały nr XIX/171/20 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie,
 11. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok,
 12. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
DĄBROWA
/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-08-2020 10:56
Przewiń do góry