Sesja Rady Gminy Dąbrowa

W dniu 29 listopada 2012 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa odbędzie się sesja Rady Gminy Dąbrowa.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 3. Nadanie nazwy ulicy w Karczowie.
 4. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości położonej w Żelaznej.
 5. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 7. Regulamin utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Dąbrowa.
 8. Określenie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dąbrowa i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 9. Metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.
 10. Określenie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Dąbrowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowywania tych odpadów oraz wysokości cen za ten usługi.
 11. Ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości położonej na obszarze Gminy Dąbrowa.
 12. Określenie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 14. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dąbrowa na rok 2013.
 15. Przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dąbrowa na lata 2013 – 2015.
 16. Zarządzenie przedterminowych wyborów sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Ciepielowice.
 17. Uchwalenie Rocznego Programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.
 18. Zmiana budżetu gminy oraz zmiany uchwały Nr XV/103/11 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy
 19. Interpelacje radnych.
 20. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach oraz odpowiedziach na nie.
 21. Wolne wnioski i zapytania.

 

PRZEWODNICZĄCY  RADY GMINY DĄBROWA

 

Opublikował(a): Katarzyna Gołębiowska-Jarek
Data publikacji: 23-11-2012 11:23
Przewiń do góry