25 czerwca Sesja Rady Gminy

W dniu 25 czerwca 2020 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, odbędzie się sesję Rady Gminy Dąbrowa

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  otwarcie sesji,
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami. 
 3. Raport o stanie gminy Dąbrowa za rok 2019 i głosowanie nad udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy Dąbrowa:
 1. przedstawienie raportu o stanie gminy,
 2. debata nad raportem o stanie gminy,
 3. przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Dąbrowa.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za rok 2019:
 1. przestawienie sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019, sprawozdania finansowego na rok 2019 oraz informacji o stanie mienia gminy Dąbrowa,
 2. przedstawienie uchwały Nr 84/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu
  z wykonania budżetu gminy Dąbrowa za 2019 r.,
 3. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa w sprawie wykonania budżetu gminy za rok 2019 i Uchwały Nr 1/1/20 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy,
 4. przedstawienie Uchwały Nr 196/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej
  w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Dąbrowa za rok 2019.
 5. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.
 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dąbrowa za 2019 rok.
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium.
 3. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
  w Dąbrowie za 2019 rok,
 4. zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok,
 5. zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego bilansu Gminy Dąbrowa za 2019 rok,
 6. przyjęcia aktualizacji „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa”,
 7. określenia zasad dowozu uczniów do szkół, wobec których Gmina Dąbrowa nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu,
 8. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2020/2021
 9. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok,
 10. zmiany Uchwały Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 19-06-2020 08:41
Przewiń do góry