28 maja Sesja Rady Gminy

W dniu 28 maja 2020 r. (czwartek) o godzinie 1500 w świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, odbędzie się sesję Rady Gminy Dąbrowa. 

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie za 2019 rok.
 4. Informacja z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie za 2019 rok.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie za 2019 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za 2019 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Dabrowa za 2019  rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dąbrowa z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmiany Uchwały Nr IV/20/18 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Dąbrowa,
 2. przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji na wymianę źródeł ogrzewania z udziałem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Wymiana źródeł ogrzewania na ekologiczne w gminie Dąbrowa – II etap”
 3. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy położonej w Żelaznej;
 4. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy położonych w Karczowie.
 5. udzielenia dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chróścinie,
 6. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok,
 7. zmiany Uchwały Nr XV/134/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r.
  w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,
 8. załatwienia skargi z dnia 12.03.2020 r. na działalność Wójta Gminy Dąbrowa w zakresie planowanej lokalizacji punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karczowie.
 1. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 2. Wolne wnioski i zapytania.


                                                                                                                 PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY DĄBROWA                                                                                                                                                 /-/ Mariusz Konopa
Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 21-05-2020 15:01
Przewiń do góry