Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów

GP.6721.3.2019.MP                                                                                                                   Dąbrowa dn. 30.01.2020 r.

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DĄBROWA
o przystąpieniu do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa
i część obrębu wsi Karczów.

Na podstawie art. 17 pkt 1, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) oraz  art. 39 ust. 1  w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dąbrowa Uchwały Nr XI/91/2019  z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  na obszarze Gminy Dąbrowa obejmującego część obrębu wsi Dąbrowa i część obrębu wsi Karczów.
Obszar planu obejmuje tereny wsi Karczów ograniczone  od strony północnej i wschodniej granicą administracyjną Gminy oraz tereny wsi Dąbrowa ograniczone od strony wschodniej granicą administracyjną Gminy Dąbrowa i miasta Opole, od strony południowej drogami transportu rolnego oraz fragmentem drogi krajowej nr 46, od strony zachodniej zewnętrzną granicą obszaru kolejowego,  od strony północnej granicą obrębu Ciepielowice oraz drogą transportu rolnego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 24.02.2020 r.

Wnioski należy składać:

 1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa
 2. ustnie do protokołu w pokoju nr 108 Urzędu Gminy Dąbrowa, w godzinach pracy  urzędu,
 3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (opatrzone tematem: „Wniosek - na podstawie art. 39 pkt 3 ustawy
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” na adres:  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się siedzibie Urzędu Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Dąbrowa.

 

             Wójt Gminy Dąbrowa

       Katarzyna Gołębiowska-Jarek

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest, Urząd Gminy Dąbrowa ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, adres e-mail:  ug@gminadabrowa.pl, telefon: 77 4 641 010  reprezentowana przez Wójta Gminy Dąbrowa;
 2. sposoby kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Dąbrowa, to adres korespondencyjny: ul. Ks. Prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dąbrowa, 
 3. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c unijnego rozporządzenia RODO w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji;
 5. przysługuje Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
  do przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 6. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
 7. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpoznania;
 8. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień;
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy również, iż w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO, tj. prawo dostępu do informacji o źródle pozyskania danych, przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 30-01-2020 08:55
Przewiń do góry