Ogłoszenie o konsultacjach społecznych PRZESTRZEŃ GMINNA-LOKALNA WARTOŚĆ

projekt NR POWR.02.19.00-00-KP11/18 pt. - "PRZESTRZEŃ GMINNA - LOKALNA WARTOŚĆ
 

    K O N S U L T A C J E  S P O Ł E C Z N E

styczeń-czerwiec 2020 r.

DOTYCZĄCE OPRACOWYWANEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY DĄBROWA W OBRĘBIE WSI NAROK

 

Gmina Dąbrowa uzyskała grant na realizację pogłębionych konsultacji społecznych  na działania w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego w ramach projektu „PRZESTRZEŃ GMINNA – LOKALNA WARTOŚĆ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 realizowanego przez Fundację Promocji Gmin Polskich w Warszawie. Instytucją zarządzająca projektem jest Ministerstwo Rozwoju.

W okresie od stycznia 2020 r. do czerwca 2020 r. w Gminie Dąbrowa zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Dąbrowa w obrębie wsi Narok. Przeprowadzenie konsultacji ma pomóc Gminie efektywniej prowadzić planowanie i zagospodarowanie przestrzenne uwzględniając opinie i potrzeby mieszkańców, zebrania wniosków dotyczących przyszłych funkcji, sposobu zagospodarowania
i ewentualnej zabudowy poszczególnych nieruchomości, co przełoży się na świadome gospodarowanie przestrzenią w poszanowaniu praw właścicieli i użytkowników przedmiotowego obszaru oraz z myślą
o zachowaniu unikatowych walorów terenu. Zależy nam, aby przy planowaniu wyznaczyć najbardziej optymalne i zgodne z potrzebami właścicieli działek i mieszkańców oraz z zasadami ochrony środowiska sposoby użytkowania terenów w przyszłości.

Konsultacje społeczne odbędą się poprzez zastosowanie 4 metod:

 1. Badanie ankietowe (ankieta internetowa) - zebranie szczegółowych informacji na temat potrzeb
  i opinii mieszkańców - ankieta anonimowa dostępna od 24.01.2020 r. do 24.02.2020 r.
  na stronie www.gminadabrowa.pl,
 2. Spotkanie otwarte - zaprezentowanie przedmiotu debaty, udzielenie dodatkowych wyjaśnień
  lub odpowiedzi na pytania związane z projektowanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - spotkanie odbędzie się w dniu 7 lutego 2020 r. o godz. 18 w świetlicy wiejskiej
  w miejscowości Narok,
 3. Spotkanie konsultacyjne - zebranie opinii uczestników na temat wstępnego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
 4. Spacer badawczy – interaktywna, terenowa metoda pytania mieszkańców o ich opinie w kwestii
   konkretnych miejsc i elementów wymagających interwencji, badanie odczuć, potrzeb badanych osób
   dotyczących różnych aspektów przestrzeni.

Termin przeprowadzenia poszczególnych etapów konsultacji zostaną podane na stronie internetowej Gminy Dąbrowa, tablicach ogłoszeń oraz w mediach społecznościowych

Zapewniamy aktywny proces konsultacji z udziałem ekspertów i projektantów planu, podczas których każdy będzie mógł wnieść swoje wnioski i propozycje.

 

       Wójt Gminy Dąbrowa

Katarzyna Gołębiowska-Jarek

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 24-01-2020 12:03
Przewiń do góry