30 stycznia Sesja Rady Gminy

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 30 stycznia 2020 r. (czwartek) o godzinie 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dąbrowa, odbędzie się sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:    

 1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie sesji,
  2. stwierdzenie prawomocności obrad,
  3. przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Sprawozdanie Wójta z działalności  w okresie między sesjami.
 3. Informacja Szefa WKU Opole o naborze do Wojsk Obrony Terytorialnej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Dąbrowa na rok 2020,
 2. zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na rok 2020,
 3. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Dąbrowa położonego w budynku przy ul. Wiejskiej 6 w miejscowości Narok,
 4. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
 5. wprowadzenia zmiany do Uchwały Nr XIII/73 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 22 listopada 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie,
 6. zmiany uchwały Nr V/31/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz zasad jego ustalenia, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Dąbrowa oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie,
 7. określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Dąbrowa na rok szkolny 2019/2020,
 8. upoważnienia dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Dąbrowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz wydawania decyzji administracyjnych w wyżej wymienionych sprawach,
 9. zmiany Uchwały Nr XV/135/19 Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa na 2020 rok.
 10. zmiany uchwały Rady Gminy Dąbrowa Nr XV/134/19 z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
 1. Sprawozdania poszczególnych Komisji Rady Gminy za 2019 rok.
 2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
 3.  Wolne wnioski i zapytania.       

                                                             PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
DĄBROWA
/-/ Mariusz Konopa

Opublikował(a): Katarzyna Dworczak
Data publikacji: 24-01-2020 10:58
Przewiń do góry